Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка

           На основу члана 37. став 1. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - ОУС, 113/2017 и 95/2018 - АТ), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправне (''Сл. гласник РС'' бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс I), Кадровског плана за Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка, број: 112-01-64/2021-02 од 25.02.2022. године и Одлуке о потреби за заснивање радног односа бр. 03-2076/22 од 28.07.2022. године, а на основу овлашћења из члана 23. Статута Дома здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка, в.д. директора Дома здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка расписује:

 

О Г Л А С

       

  За пријем у радни однос на одређено време,због повећаног обима посла, најдуже до 6 (шест) месеци,  са пуним радним временом:

 

 доктора медицине – 6 (шест) извршилаца.

 

 Уз пријаву на оглас потребно је доставити:

 

  1. оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
  2. оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту,
  3. оверену фотокопија лиценце или решења о упису у Лекарску комору Србије
  4. кратку биографију.

 

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања овог огласа. Неблаговремене и  непотпуне пријаве  неће бити разматране.

Пријаве се достављају на адресу:

 

Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка

21400 Бачка Паланка

Краља Петра I 26/а

 

 

В.Д.ДИРЕКТОРА                     

Др Срђана Крстоношић

доктор медицине-мастер, специјалиста психијатрије