Дом здравља Лесковац

На основу члана 7. и 8.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 58/2020), члана 23. Статута Дома здравља Лесковац,  Кадровског плана за Дом здравља  Лесковац за 2020. годину број 112-01-31/2020 од 22.09.2020 године и измене Кадровског плана бр.112-01-31/2020-02 од 24.12.2020 год. као и по Инструкцији Министарства здравља број 120-01-151/2020-02 од 08.02.2022 године директор Дома здравља Лесковац доноси

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

1.

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос:

 

На  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом, за обављање послова:

       У Одељењу за дијагностику, лечење и превентивну здравствену заштиту предшколске деце   (развојно саветовалиште) на радном месту 

          - Психолог    (висока стручна спрема) – 1 извршиоц

 

2.

           Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

- да има високо образовање

  1. завршен филозофски факултет (одсек психологија на студијама другог степена – мастер академске студије) или
  2. завршен филозофски факултет (одсек психологија) на основним студијама у трајању од најмање четири године (по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005 год)

 

3.

  1. Као доказ о испуњености услова за заснивање радног односа  кандидати су дужни да доставе   

          1.) Пријаву на оглас  са контакт телефоном и адресом становања, потписану од стране кандидата;

          2.)  Кратку биографију (CV)

          3.)  Фотокопију дипломе/уверења о завршеном  факултету

 

4.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на веб страници Министарства здравља Републике Србије.

          Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Дома здравља  Лесковац, (IV спрат, канцеларија 418)  са назнаком  «За оглас за пријем у радни однос».

          Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

5.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове.

Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података значајних за доношење одлуке о пријему.

Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет страници Дома здравља Лесковац и неће се достављати учесницима јавног огласа.

Изабрани кандидат је дужан да пре закључења уговора о раду достави оверене фотокопије дипломе/сведочанства о завршеном факултету/школи. 

 

Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.

 

 

ДИРЕКТОР

ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ

Др Славиша Божић