Општа болница Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС

(за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ најдуже до 24 месеца)

 

           

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

 

  1. ВИШЕГ РАДИОЛОШКОГ ТЕХНИЧАРА У ДИЈАГНОСТИЦИ .........1. извршилац

 

 

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.

 

Високо образовање:

 

- На струковним студијама првог степена, Струковни медицински радиолог (основне струковне студије), по пропису које уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године,

- На основним студијама у трајању од најмање две  године (виши радиолошки техничар), по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама  здравствних радника и здравствених сарадника,

- Стручни испит,

- Лиценца,

 

 

  1. Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

- Пријаву на оглас

-  Оверену фотокопију дипломе о завршеној високој школи,

-  Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту по завршеној високој школи,

- Дозволу за рад-лиценцу издату од надлежне коморе или решење о упису у комору

 

  • Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

  1. Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће в.д.директор Опште болнице Врбас.                                                 О коначном избору кандидата одлучује в.д.директор Oпште болнице Врбас.                         Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4.Служба  за опште и правне послове.

 

 

В.д.Директор Опште болнице Врбас

Попов др Милан