УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

На основу Одлуке В.Д. Директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 11493 од 05.08.2022. године и чл.7., 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца и ради замене привремено одустних запослених до њиховог повратка на рад у складу са позитивним прописима и то за:

 

 

ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ СА ВИСОКОМ/ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 2  ИЗВРШИЛАЦА:

 

I за Клинику за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију

-1 струковна/виша медицинска сестра – техничар инструментар ради замене привремено одустног запосленог до његовог повратка на рад за рад у ОП салама Операционог блока са стерилизацијом

 

II за Клинику за васкуларну хирургију

-1 струковна/виша медицинска сестра – техничар ради замене привремено одустног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу ОП блока

 

Услови: VI степен стручне спреме општег смера и положен стручни испит

 

 

 

 

ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ –  46 ИЗВРШИОЦA:

 

I за Центар за анестезиологију и реаниматологију

-3 медицинске сестре/техничара општег смера на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

II за Клинику за алергологију и имунологију

-1 медицинска сестра/техничар општег смера на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

III за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

-3 медицинске сестре/техничара општег смера на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

IV за Клинику за гинекологију и акушерство

-2 педијатријске сестре на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

-1 гинеколошко-акушерска сестра на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

 

V за Клинику за пулмологију

-2 медицинске сестре/техничара општег смера на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

VI за Клинику за урологију

-1 медицинска сестра/техничар општег смера на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

VII за Клинику за хематологију

-2 медицинске сестре/техничара општег смера на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

VIII за Клинику за неурохирургију

-2 медицинске сестре/техничара општег смера на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

IX за Клинику за кардиохирургију

-3 медицинске сестре/техничара општег смера на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

X за Клинику за дерматовенерологију

-1 медицинска сестра/техничар општег смера на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

XI за Клинику за грудну хирургију

-2 медицинске сестре/техничара општег смера на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

XII за Клинику за ендокринoлогију, дијабетес и болести метаболизма

-1 медицинска сестра/техничар општег смера на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

XIII за Клинику за ендокрину хирургију

-1 медицинска сестра/техничар општег смера на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

XIV за Клинику за васкуларну хирургију

-2 медицинске сестре/техничара општег смера на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

XV за Клинику за неурологију

-2 медицинске сестре/техничара општег смера на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

XVI за Пејсмејкер центар

-1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Интензивној нези нивоа 2 Клиничко одељење са полуинтензивном негом

 

XVII за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

- 1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу опште хируршке амбуланте Пријемно тријажне службе Клинике за ургентну хирургију

 

- 1 медицинска сестра-техничар интензивне неге у ургентним службама и реанимацији неге нивоа 3 општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за трансплатацију јетре Референтног центра за трансплатацију органа Клинике за ургентну хирургију

 

- 2 медицинске сестре-техничара интернистичке опсервације и реанимације општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад за рад у Пријемно-тријажној служби Клинике за ургентну интерну медицину

 

- 1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одсеку за информације о пацијентима

 

-1 одељенска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за неуротрауматологију Клинике за ургентну хирургију

 

XVIII за Клинику за гастроентерохепатологију

- 1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Интензивној нези нивоа 2 Одељења хепатологије у Стационару

 

- 1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у ургентним службама и реанимацији у Кабинету за ургентну ендоскопију са гастроентерохапатолошком амбулантом и пријемом

 

XIX за Клинику за инфективне и тропске болести

-1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Поликлиничко пријемном одељењу

 

-1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за гастроентерологију са кабинетом за ендоскопију и ехо дијагностику

 

XX за Клинику за кардиологију

- 1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за срчану инсуфицијенцију, Стационар 2

 

-1 одељенска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за клиничко испитивање и лечење артеријске хипертензије и њених компликација, Стационар 1

 

XXI за Клинику за дигестивну хирургију – Прва хируршка

-1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у VI Одељењу за бенигна обољења једњака

 

-1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу ОП блока са централном стерилизацијом

 

- 2 медицинске сестре-техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад за рад у II Oдељењу за хепато-билио-панкреатичну хирургију

 

 

Услови: IV степен стручне спреме одговарајућег смера и положен стручни испит

 

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

    - кратка пословна биографија (са контакт подацима)

    - оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом кандидат конкурише

    - оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту

    - оверену фотокопију сведочанства од 1. до 4. разреда (за кандидате са IV степеном стручне спреме)

    - доказ о радном стажу, уколико кандидат има радног стажа (листинг из ПИО фонда копија радне књижице и друго)

     - уверење о држављанству

 

 

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Универзитетског клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Универзитетског клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената и у обавези су да у пријави наведу за која радна места конкуришу.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Универзитетског клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Универзитет клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије.

 

Кандидати, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Тек након доношења наведених докумената, могуће је заснивање радног односа.

 

Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР

УНИВЕРЗИТЕТСКОГ

КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Проф. др Милика Ашанин