Дом здравља Житиште

На основу члана 7. става 1. тачке 3. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“  бр. 96/19, 58/20 ), члана 7. става 1. тачке 3. и члана 8. Колективног уговора Дома здравља Житиште, а у складу са Кадровским планом број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.год. расписује се

 

ОГЛАС
за радно место

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ

 

Број извршилаца : 1 (један)
Врста радног односа: радни однос на одређено време-3 месеца

Радно време: пуно, 40 часова недељно
Опис послова: Као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Житиште

Услови за пријем:

1.Завршен медицински факултет- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

 1. Положен стручни испит
 2. Лиценца за рад
 3. Држављанство Републике Србије

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом, уз обавезну адресу и контакт телефон
 • Личну карту (фотокопија или очитана)
 • Уверење о држављанству (оригинал не старији од 6 месеци)
 • Диплому о завршеном медицинском факултету (оверена фотокопија)
 • Уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија)
 • Лиценцу за рад или Решење о упису у комору (оверена фотокопија)
 • Доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела), доказ о имунизацији Хепатитис Б.
 • Возачка дозвола Б категорије

Пријаву са документима којима се доказује испуњеност услова огласа доставити на адресу: Дом здравља Житиште, 23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 16, са назнаком „За оглас“. Рок за подношење пријава је  8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

На основу члана 7. става 1. тачке 3. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“  бр. 96/19, 58/20 ), члана 7. става 1. тачке 3. и члана 8. Колективног уговора Дома здравља Житиште a у складу са Кадровским планом број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.год. расписује се

ОГЛАС
за радно место

ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ

Број извршилаца : 1 (један)
Врста радног односа: радни однос на одређено време- 3 месеца, због повећаног обима посла

Радно време: пуно, 40 часова недељно
Опис послова: Као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Житиште

 

Услови за пријем:

 1. Завршен стоматолошки факултет - VII степен стручне спреме
 2. Положен стручни испит
 3. Лиценца за рад
 4. Држављанство Републике Србије

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом, уз обавезну адресу и контакт телефон
 • Личну карту (фотокопија или очитана)
 • Уверење о држављанству (оригинал-не старији од 6 месеци)
 • Диплому о завршеном стоматолошком факултету (оверена фотокопија)
 • Уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија)
 • Лиценцу за рад или Решење о упису у комору (оверена фотокопија)
 • Доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
 • Доказ о имунизацији Хепатитис Б.
 • Возачка дозвола Б категорије

Пријаву са документима којима се доказује испуњеност услова огласа доставити на адресу: Дом здравља Житиште, 23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 16, са назнаком „За оглас“. Рок за подношење пријава је  8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

ВД Директора

Китареску др Дојнел с.р.