Специјалнa болницa за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин

У складу са Одлуком о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број 01-479/22, в.д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин доноси:

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I На неодређено време:

 

 

  1. Медицинска сестра/техничар на Oдељењу за специјалистичко- консултативне прегледе, терапијски и рехабилитациони третман- 1 извршилац

 

        Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин:

 

Средње образовање - образовни профил: медицинска сестра/техничар (IV степен)

Додатна знања/испити/радно искуство:

-стручни испит за звање медицинска сестра/техничар;

-лиценца за обављање послова медицинске сестре/техничара;

-најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

        У пријави за оглас кандидат подноси молбу за заснивање радног односа, кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа, односно оверену фотокопију стечене дипломе.

 

        Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа на веб сајту Министарства  здравља Републике Србије.

 

        Оглас је објављен и на огласној табли Националне службе за запошљавање филијала Сомбор, испостава Апатин.

       Пријаве са документацијом доставити препорученом пошиљком на адресу Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин, Пригревачка бб, 25260, Апатин-  Одељењу за економско-финансијске и опште и правне послове, уз напомену „за оглас за пријем у радни однос“ или лично.

        Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

        Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности  у сврху избора за пријем у радни одонос.

 

 

в. д.  директора

др Драгана Мрђенов