Општа болница Лесковац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 16.03.2022. године и одлуке директора Опште болнице Лесковац број 6829 од 12.08.2022. године, расписује се

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

 

1.

за пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због замене одсутних запослених, за обављање послова:

 

 

ДОКТОРИ МЕДИЦИНЕ

 

 1. Доктор медицине Одсека за порођаје Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
 2. Доктор медицине Одсека за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 1 извршилац;
 3. Доктор медицине Одсека за амбулантну рехабилитацију Службе за физикалну медицину и рехабилитацију – 1 извршилац;
 4. Доктор медицине Кабинета за клиничку дерматовенерологију Одељења за дерматовенерологију – 1 извршилац;

 

 

ВИШЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ

 

 1. Виша медицинска сестра/техничар Одсека за испитивање и конзервативно лечење гинеколошких обољења Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
 2. Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали/инструментар Одсека за оперативно лечење гинеколошких обољења Службе за гинекологију и акушерство – 2 извршиоца;
 3. Виша медицинска сестра/техничар у онкологији и хемоиотерапији Одељења за онкологију – 1 извршилац;
 4. Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали/инструментар Одсека за рад у операционом блоку Службе за оториноларингологију са максилофацијалном хирургијом – 1 извршилац;
 5. Виша медицинска сестра/техничар у гинекологији и акушерству Одсека за надзор и лечење у пуерпериуму Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ

 

 1. Медицинска сестра/техничар на неонатологији Одсека за здраву новорођенчад Одељења за неонатологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
 2. Медицинска сестра/техничар на инфективном одељењу Одсека за специфична обољења плућа Службе за пнеумофтизиологију – 1 извршилац;

 

            ТЕХНИЧКИ РАДНИЦИ

 

 1. Техничар инвестиционог/техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме/референт за административно-техничке послове Одсека за исхрану болесника Службе за техничке и друге послове -1 извршилац.

 

2.

Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

ЗА ДОКТОРЕ МЕДИЦИНЕ:

 • да имају високо образовање – завршен медицински факултет и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 

ЗА ВИШЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРЕ:

- да имају завршено високо образовање на основним струковним/академским студијама првог степена или на основним студијама у трајању од најмање 2 године – виша медицинска школа општег смера (за радна места под редним бројем 1 и 3), односно општег смера или  смера за инструментаре (за радна места под редним бројем 2 и 4), односно општег или гинеколошко/акушерског смера (за радна места под реднм бројем 2 и 5) и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 

ЗА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРЕ:

- да имају завршену средњу медицинску школу општег смера (за радно место под редним бројем 2), односно општег или гинеколошко-акушерског смера (за радно места под редним бројем 1) и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву.

 

ЗА РЕФЕРЕНТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

- да имају завршено средње образовање и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву.

3.

            Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:

 1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
 2. Кратку биографију кандидата (CV);
 3. Фотокопију дипломе о завршеној школи;
 4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту (за здравствене раднике);
 5. Фотокопију личне карте.

 

4.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».

            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

5.

            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.

            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.

            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковац и  неће се достављати учесницима јавног огласа.

            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школи и доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.

            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ

др Небојша Димитријевић