Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“

На основу члана 5. Посебног Колективног уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 106/2018) као и члана 5.-9. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци, дана 12.08.2022. године расписује се  следећи:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

  1. a) На одређено време због повећаног обима посла на период од 3 месеца за 2 извршиоца на радном месту: КУВАР

 

УСЛОВИ:

- стечено средње образовање у трајању од три године или IV степен стручне спреме,

- завршена угоститељска школа за квалификоване раднике, смер кувар.

 

ОПИС ПОСЛОВА:

- учествује у припреми јеловника,

- утврђује потребне количине намирница на основу норматива и резервација и саставља листу за набавку намирница,

- контролише квалитет исправност и количину намирница које улазе у кухињу из магацина и неисправне враћа у магацин о чему обавештава главног кувара,

- самостално обрађује намирнице и припрема све врсте јела по јеловнику, нормативима исхране и према утврђеној рецептури,

- финализира спремање јела, одређује боју, арому, густоћу и специфичност јела,

-припрема и обликује све врсте посластица,

- контролише квалитет припремљеног јела,

- врши сервирање јела,

- у одсуству главног кувара врши обрачун дневног требовања и требује робу из магацина,

- одржава хигијену кухиње: чисти радне површине, одстрањује покварену и загађену храну, износи смеће, чисти кухињу на крају радног времена,

- по потреби пере кухињско посуђе, опрему и радни простор,

- води евиденцију и одговоран је за ситан инвентар у употреби,

- обавља и друге послове из своје струке по налогу главног кувара,

- обавља и друге послове по налогу директора Болнице,

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин а конкурс траје до дана 20.08.2022.

 

 

Контакт телефон правне службе за додатне информације : 023/3150402

Пријаву са документацијом доставити на адресу:  Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. - Одељењу за опште правне и кадровске  послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

в.д. директора:

дипл.ецц Игор Достанић

 

 

  1. b) На одређено време због повећаног обима посла на период од 3 месеца, за 2 извршиоца на радном месту: ПОМОЋНИ РАДНИК-У КУХИЊИ

 

УСЛОВИ:

-        основно образовање

 

ОПИС ПОСЛОВА:

-        припрема намирнице за кување: чисти, љушти, сецка, меље, реже, гњечи, цеди пасира, шпикује, траншира, развлачи тесто, бланшира и сличне операције на намирницама.

-        помаже куварима у припреми одређених јела,

-        обликује припремљене намирнице у оброке: порционише готова јела, додаје прилоге, слаже и аранжира припремљене намирнице на тањире и друго посуђе,

-        пере судове и прибор за припрему јела и за ручавање,

-        разврстава опране судове и прибор и слаже их на предвиђено место,

-        одржава хигијену кухиње: чисти радне површине, одстрањује покварену и загађену храну, износи смеће, чисти кухињу на крају радног времена,

-        одговоран је за транспосрт отпада према прописаним условима на предвиђеној локацији,

-        преноси допремљену робу од добављача која је намењена кухињи и ресторану и смешта их на предвиђено место,

-        обавља физичке послове у кухињи и ресторану,

-        обавља и друге послове из своје струке по налогу главног кувара.

-        ради и друге послове по налогу директора Болнице.

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин а конкурс траје до дана 20.08.2022.

 

Контакт телефон правне службе за додатне информације : 023/3150402

Пријаву са документацијом доставити на адресу:  Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. - Одељењу за опште правне и кадровске  послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

в.д. директора:

дипл.ецц Игор Достанић