Институт за трансфузију крви Србије

На основу члана 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и члана 22. Статута Института за трансфузију крви Србије, доносим

 

О Д Л У К У

 

Поништава се Оглас за пријем једног извршиоца на пословима радног места виши лабораторијски техничар у Одељењу за прикупљање крви и компонената крви у радни однос на одређено време због замене привремено одсутног запосленог, који је објављен на сајту Министарства здравља дана 25.07.2022. године, на сајтовима Националне службе за запошљавање, Института за трансфузију крви Србије и на Огласној табли Института дана 22.07.2022. године, зато што није било пријављених кандидата.

Ова одлука се објављује на сајту Министарства здравља, Националне службе за запошљавање, Института за трансфузију крви Србије и на Огласној табли Института.

О б р а з л о ж е њ е

Одлуком в.д. директора бр. 3269/1 од 21.07.2022. године утврђена је потреба за заснивањем радног односа са једним извршиоцем на пословима радног места виши лабораторијски техничар у Одељењу за прикупљање крви и компонената крви у радни однос на одређено време због замене привремено одсутног запосленог и иста је реализована објављивањем огласа дана 25.07.2022. године на сајту Министарства здравља, а дана 22.07.2022. године на сајтовима Националне службе за запошљавање, Института за трансфузију крви Србије и на Огласној табли Института.

Рок за пријаву кандидата износи 8 дана од објављивања огласа и исти је истекао дана 02.08.2022. године.

Одлуком в.д. директора бр. 3269/2 од 10.08.2022. године именована је комисија за обраду пријава на Оглас, која је у записнику бр. 3269/2.1 од истог датума, утврдила да није било пријављених кандидата и предложила је в.д. директору доношење Одлуке о поништају огласа.

 

Имајући наведено у виду, донета је одлука као у диспозитиву.

 

Доставити:

-Одељењу за правне послове

- а/а

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

Др Весна Мијуцић