Дом здравља Куршумлија

На основу члана 23. Статута Дома здравља «Куршумлија», чланова 7. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Кадровског плана за Дом здравља Куршумлија за 2020.годину бр: 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.г. и Инструкције Министарства здравља о реализацији тачке 3 Кадровских планова здравствених установа из плана мреже здравствених установа, број:112-01-151/2020-02 од 25.децембра 2020.године,  од 8. Марта, 1.јуна, 26.августа,  и 2. Децембра 2021.године и 8. Фебруара 2022.године и Одлуке директора Дома здравља «Куршумлија» бр: 1738 од 12.8.2022.г., директор Дома здравља «Куршумлија» расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

  1. Доктор медицине – 1 извршиоц, са пуним радним временом, на одређено време;

 

  1. Дипломирани фармацеут/ магистар фармације, смер медицинска биохемија - 1извршиоц, са пуним радним временом, на одређено време;

 

  1. Лабораторијски техничар - 1 извршиоц, са пуним радним временом, на одређено времe;

 

Опис посла: Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља «Куршумлија»

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: 

 

За радно место из тачке 1. Огласа:

  • Доктор медицине - VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит и лиценца Лекарске коморе.

 

За радно место из тачке 2. Огласа:

 

- Дипломирани фармацеут/ магистар фармације смер медицинска биохемија - VII степен стручне спреме, завршен фармацеутски  факултет смер медицинска биохемија, положен стручни испит  - лиценца;

 

За радно место из тачке 3. Одлуке:

-Лабораторијски техничар – IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа одсек лабораторијски техничар, положен стручни испит и лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља «Куршумлија» Куршумлија, Др Мелгарда бр.1 сваког радног дана од 07:00  до 14:00  часова,  или послати препоручено поштом на адресу: Дом здрављa «Куршумлија», Др Мелгарда бр.1, 18430 Куршумлија. 


Уз пријаву на јавни оглас се подносе фотокопијe следеће документације:

 

За радно место из тачке 1 Огласа:

  • диплома – уверење о завршеном медицинском факултету; лиценца Лекарске коморе; уверење о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; копија личне карте;

за радно место из тачке 2 Огласа:

 

  • диплома о завршеном фармацеутском факултету – смер медицинска биохемија, лиценца Фармацеутске коморе , уверење о положеном        стручном испиту , извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; копија личне карте.

 

за радно место из тачке 3 Огласа:

 

  • диплома о завршеној средњој медицинској школи одсек лабораторијски техничар, лиценца, уверење о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; копија личне карте.

 

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Оглас се објављује на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, на огласној табли  НСЗ – Испостави Куршумлија, веб сајту и огласној табли Дома здравља «Куршумлија». 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на веб сајту Министарства здравља РепубликеСрбије. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

Дом здравља «Куршумлија»

Директор
др Уранија Петровић