Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.96/2029) и Одлуке директора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-8058/2 од 10.08.2022. године, дате сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (преко10%) Закључком 51 број 112-6077/ 2022 од 29. јула  2022. године, за период од 01. септембра 2022. године до 31. децембра 2022. године,  директор Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ –Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

            Оглашава се пријем у радни однос  на одређено  радно време до 31.12.2022. године,  са пуним радним временом због повећаног обима посла  за следеће послове:

 

 

 • РЕЦЕПЦИОНЕР...................................................................2 извршиоца

 

Опис послова:

 

 • Прима, легитимише, евидентира и према датом распореду врши смештај гостију у капацитетима Института;
 • Пружа све потребне информације корисницима услуга, како смештених у објектима Института, тако и осталих заинтересованих;
 • Прима приспелу пошту и друге пошиљке за госте и пацијенте Института и исту доставља упућеним;
 • Прима и издаје кључеве од болесничких соба и осталих радних просторија Института;
 • Прима и евидентира пропуснице за изнете ствари, власништва Института из објекта;
 • За случај сумње у посетиоца дужан је да истог легитимише;
 • Ради и на телефонској централи;
 • За време рада у другој и трећој смени обавезан је да врши обилазак стационара ради безбедности истог;
 • Обавезно је да константно буде на радном месту и исто не сме да напусти без замене;
 • За време рада обавезан је да носи прописану униформу;
 • Ради и друге послове из свог домена по налогу директора и непосредног руководиоца;
 • За свој рад непосредно одговара директору и непосредном  руководиоцу

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацикју “Нишка Бања“ Ниш од 03.06.2022. године бр.03-5241/1.

 

 • са IV степеном стручне спреме, туристичке струке, електротехничке, машинске струке, гимназије, правно - биротехничке струке, економске струке, текстилне струке, са знањем рада на рачунару и знањем страног језика.

       Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе следећа документа  у фотокопији:

 

-Диплома о завршеној  некој од наведених школа: туристичкој школи, електротехничкој школи, машинској школи, гимназији, правно - биротехничкој школи, економској школи, текстилној школи;

-Лична карта;

-Извод из матичне књиге рођених;

-Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

-Молба

 

          Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs), на сајту Института за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ Ниш.

Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

                      Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

           

Кандидати који буду изабрани, дужни су да при ступању на рад донесу Листинг односно Уверење са подацима о осигурању (пријаве/одјаве) Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

 

            Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу-Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место Рецепционер преко 10%“.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Д