Здравствени центар Кладово

На основу Кадровског плана Министарства здравља за здравствену установу Здравствени центар Кладово за календарску 2022. годину, број 112-01-64/2022-02 од 25. фебруара 2022.године, Измене Кадровског плана  број: 112-01-64/2022-02 од 25.фебруара 2022.године, и  члана 7-10. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе, (Службени гласник Републике Србије, број 96/2019), Правилника о организацији и систематизацији послова и радних места Здравственог центра Кладово, овлашћења из члана 22. Статута Здравственог центра Кладово, из Кладова, а у складу са Закључком 51 број: 112-5094/2022 од 29.јуна 2022.године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, као и насталим потребама, в.д. директор-a др мед Дејан Чучулановић,  расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом

 За радно место-послове:

 

            -1 (један) доктор медицине, за рад у Одељењу педијатрије ОЈ Болница Здравтвеног центра Кладово, рад на неодређено време;

I

1) Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора да испуњава и услове у погледу стручне спреме/образовања:

            - завршено високо образовање на интегрисаним академским студијама, по пропису који прописује високо образовање, почев од 10.09.2005.године или

            -на основним студија у трајању од најање 5 година, по поропису које је уређивао високо образовање до 10.09.2005.године.

 

            2) Додатна знања (испити) радно искуство

            -стручни испит

            -лиценца

            -најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

            3) Посебни услови:

            - рад у сменама.

 

ОПИС ПОСЛОВА: утврђен Правилником о организацији исистематизациј послова и радних мета Здравственог центра Кладово.

 

II

            Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

            -пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном;

            -оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;

            -оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

            -оверену фотокопију лиценце за рад;

-потврда НСЗ да се кандидат налази на евиденцији незапослених;

            -фотокопија личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована);

            -доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Основног и Вишег суда);

            -уверење да нису осуђивани за кривична дела која их чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење из полицијске управе или полицијске станице).     

  

III

 

            Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

IV

            Оглас објавити код Националне службе запошљавања Бор - Испостава Кладово, листу Послови - огласи , на огласној табли и интернет презентацији послодавца и интернет страници Министарства здравља.

            Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу Послови - огласи

 

V

            Одлука о избору кандидата  биће донете у року од 30 (тридесет) дана од дана истека рока за подношење пријава.

            Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне докуменатације.

VI

            Пријавом на оглас пријављени кандидат даје сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне, кадровске и опште послове Здравственог центра Кладово.

            Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VII

            Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које су од важности за доношење одлуке о пријему.

            Коначну одлуку о избору кандидата доноси директор.

           

VIII

            Пријаве се подносе лично или путем поште на аресу:

            Здравствени центар Кладово

            Дунавска 1-3

            19320 Кладово

са назнаком "Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове ... ".

 

IX

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Здравствени центар Кладово

В.Д. Директор

Др мед. Дејан Чучулановић

- спец. опште хирургије –