Апотекарскa установa Пожаревац

На основу члана 7. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.гласник РС број 96/2019), члана 6. и члана 7. Колективног уговора код послодавца Апотекарске установе Пожаревац  а у складу са чланом 23. Статута Апотекарске установе Пожаревац (Сл.гласник Града Пожаревца бр.2/2021) и Одлуке в.д.директора Апотекарске установе Пожаревац број 1164 од 11.08.2022.године, расписује се:

 

К О Н К У Р С

 

За пријем у радни однос на одређено време, због замене привремено одсутног запосленог, до његовог повратка, са пуним радним временом, једног Благајника за рад у апотеци „Васа Пелагић“ у Пожаревцу

 

Место рада: Апотека „Васа Пелагић“ у Пожаревцу, улица Моше Пијаде бр.4.

Број извршилаца: 1 (један)

 

 1. Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да испуњава и следеће услове:
 • Завршено Средње образовање
 • Знање рада на рачунару

 

 1. Предност:
 • Поседовање возачке дозволе – Б категорије

 

 1. Документација коју кандидат треба да приложи:
 • Пријава на конкурс која обавезно садржи податке о радном месту на које кандидат конкурише и податке о кандидату (име и презиме, адресу пребивалишта односно боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електронске поште ако је кандидат поседује).
 • Кратку биографију
 • Фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању (оверену фотокопију)
 • Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме)

 

Кандидат се прима у радни однос са пуним радним временом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог, до његовог повратка у апотеци „Васа Пелагић“ у Пожаревцу.

            Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање “Послови”.

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати,

            Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација.

            Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Апотекарске установе Пожаревац у просторијама рачуноводства у улици Моше Пијаде 4, Пожаревац.

            Изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

            Особа за контакт Иван Лазаревић тел: 012/523-127

            Пријаву са потребном документацијом доставити на адресу: Моше Пијаде 4, 12000 Пожаревац.

 

 

Апотекарска установа Пожаревац

В.д.директор

Татјана Чинч,дипл.правник-мастер