Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

                        На основу члана 24. – 27. и члана 192. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) а у вези са члановима 7. - 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс), и члана 23. Статута Дома здравља “Др Сава Станојевић” Трстеник, вд директора Дома здравља “Др Сава Станојевић” Трстеник донела је О Д Л У К У О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА 02-бр. 909/2 од 29.06.2022.године, објављен на интернет страници Министарства здравља 20.07.2022.године за пријем:

 

возача санитетског возила у санитетском превозу у Одсеку санитетског превоза – 1 извршилац у Служби хитне медицинске помоћи за рад на одређено време, са пуним радним временом, због замене привремено одсутног запосленог услед привремене спречености за рад (боловања) до његовог повратка на рад.

 

 

Д-но:

- вд Директора

- веб сајт Мин.здравља

- Националне службе за запошљавање

- у листу “Послови” Националне службе за запошљавање

- инернет презентацији код  Дома здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник,

- огласној табли Дома здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник,

- Архиви

 

 

ВД  Д и р е к т о ра                                                                                                                                                                       Др Жаклина Ристић, спец.

интерне  медицине