ДОМ ЗДРАВЉА ИРИГ

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, АПВ и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.96/2019 и 58/2020 - Анекс I), члана 24-27. Закона о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017, 95/2018 - аутентично тумачење), а у складу са Кадровским планом Министарства здравља Републике Србије број 112-01-64/2022-02 од 23.05.2022. године као и члана 23. Статута Дома здравља “Ириг” и Одлуке директора број 1339/22 од 09.08.2022.године Дом здравља „Ириг“ расписује:

 

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време,

са пуним радним временом у трајању до две године и то:

 

СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ........................................................................................1 извршилац

 

            за рад у Служби за правне, економске, техничке и друге сличне послове.

 

            Опис послова према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Ириг“:

 

Назив радног места

Службеник за јавне набавке

 

Општи / типични опис посла

 • Припрема годишњи план јавних набавки, план набавки на које се закон не примењује и план контроле јавних набавки;
 • Прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за спровођење јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и спроводи јавну набавку;
 • Спроводи стручне анализе, проучава тржиште и предлаже мере за унапређење послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;
 • Контролише акте донете у поступцима јавних набавки, сачињава извештај и води евиденцију о спроведеним контролама, према годишњем плану;
 • Учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије;
 • Прави план праћења и реализације извршења уговора и прати реализацију препорука о спроведеним контролама;
 • Припрема уговоре, извештаје и води евиденције из области свог рада.

 

           Услови за заснивање радног односа:

 

            Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебе услове:

 

 • На основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године,
 • На основним студијама  у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
 • Положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом;
 • Најмање три године радног искуства.

 

Заинтересовани кандидати дужни су да приложе следећу документацију:

 

 • Кратка биографија (CV) са адресом и контакт телефоном,
 • Фотокопија личне карте или очитана лична карта уколико је чипована,
 • Диплома о завршеном факултету (оверена фотокопија),
 • Уверење о положеном испиту за службеника за јавне набавке (оверена фотокопија),
 • Фотокопија доказа о досадашњем радном искуству (фотокопија радне књижице, потврде, уверења и сл.)
 • Фотокопија извода из матичне књиге рођених и венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Фотокопија уверења о држављанству.

 

           Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује правна служба Дома здравља „Ириг“.

           Кандидат који буде изабран пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

 • Лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати,
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (оригинал или оверена фотокопија уверења суда, не старије од 6 месеци),
 • Уверење да кандидат није осуђиван (оригинал или оверена фотокопија уверења из полицијске управе, не старије од 6 месеци).

 

           Уколико изабрани кандидат не достави наведене документе у остављеном року са њим се неће закључити уговор о раду.  

           Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља Републике Србије. Оглас ће бити објављен и на сајту Дома здравља „Ириг“.

           Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

           Све информације могу се добити на телефон 022/2462-030 лок.115.

           Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

           Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

           Пријаве са траженом документацијом доставити у затвореној коверти лично или путем поште на адресу: Дом здравља „Ириг“, ул. Војводе Путника бр. 5, 22406 Ириг, са назнаком „Пријава на оглас за Службеника за јавне набавке“.