Општа болница Бор

На основу  чланова 7. и 8.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020), чланa 23. Статута Опште болнице Бор, а у складу са Кадровским планом Министарства здравља број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године и Обавештењем Министарства здравља РС број 120-01-151/2020-02 од 08.02.2022. године, на основу Одлуке в. д. директора Опште болнице Бор,

 

Општа болница Бор

 р а с п и с у ј е

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом
 

за следеће радно место:

 1. Дипломирани правник, ради попуне радног места у Одељењу за правне и кадровске послове, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно. Радни однос се заснива на одређено време  у складу са Обавештењем Министарства здравља РС број 120-01-151/2020-02 од 08.02.2022. године  – 1 (један) извршилац;

ОПИС ПОСЛОВА: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Бор.

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА јесу Општи услови за заснивање радног односа утврђени  Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), као и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Општој болници Бор и то:

 • Високо образовање - дипломирани правник, стечено на
  • основним академским студијама, односно специјалистичким струковним студијама, у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
  • основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
 • Познавање рада на рачунару;
 • Потребно је да кандидат има радно искуство најмање 5 година у струци, а пожељно са положеним правосудним или државним испитом.

Као ДОКАЗ о испуњености услова, уз пријаву приложити:

 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом;
 • оверену фотокопију дипломе o стеченом високом образовању одговарајућег профила;
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • уверење о држављанству РС;
 • кандидати доказују радно искуство потврдом, уверењем, фотокопијом радне књижице и сл.

 

РОК за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на званичној интернет страници Министарства здравља РС. Оглас објавити на сајту Министарства здравља Републике Србије, сајту Опште болнице Бор и у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне и кадровске послове Опште болнице Бор.

У случају већег броја пријављених кандидата, може бити обављен разговор са кандидатима из ужег избора, ради добијања додатних информација које могу бити битне за доношење одлуке о избору.

Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Опште болнице Бор на адреси: www.borbolnica.org.rs

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:

 • лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда);
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице).

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

Пријаве са доказима доставити у затвореној коверти лично у Управи Опште болнице Бор или поштом на адресу:

Општа болница Бор,

ул. Др Мишовића број 1, 19210 Бор,
са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос - дипломирани правник“

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. По завршеном конкурсу кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 030/425-429.