ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу Одлуке број 3600 од 16.08.2022. године, директор Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, расписује

 

 

О  Г  Л  А  С

 

 

за пријем у радни однос на одређено време, до 3 месеца, због повећаног обима посла, са пуним радним временом, са пробним радом, у трајању од 1 месеца:

 

 

 • Три (3) извршилаца: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ НИВОА 3 на Одељењу за неонаталну интензивну негу и терапију Службе за неонатологију Стационара Клинике за педијатрију

 

 • Два (2) извршиоца: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ НИВОА 3 на Одељењу за педијатријску интензивну негу и терапију Стационара Клинике за педијатрију

 

 • Пет (5) извршилаца: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ НИВОА 3 на Одељењу за неонатологију Службе за неонатологију Стационара Клинике за педијатрију

 

 • Три (3) извршилаца: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА у Одсеку за имунологију, алергологију и реуматологију Стационара Клинике за педијатрију

 

 • Један (1) извршилац: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА у Одсеку за кардиологију Службе за медицинску генетику Стационара Клинике за педијатрију

 

 • Један (1) извршилац: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ОНКОЛОГИЈИ, ХЕМИОТЕРАПИЈИ И БРАХИТЕРАПИЈИ у Одсеку за онкологију са Родитељском кућом у Служби за дечју хематологију и онкологију Стационара Клинике за педијатрију

 

Описи послова су утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Института за здраваствену заштиту деце и омладине Војводине дел. број 3365 од 27.09.2019. године

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

 1. Да поседује средњу стручну спрему IV степен – завршену средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра-техничар или медицинска сестра техничар
 2. Положен стручни испит
 3. Лиценца за рад

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеној средњој медицинској школи

-Уверење о положеном стручном испиту
-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци

- Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци

- Доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)

-Кратку биографију (Curriculum Vitae - CV), са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на интернет Порталу Националне службе за запошљавање.

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

 

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави:

 • Фотокопију личне карте
 • уредан санитарни налаз што доказује санитарном књижицом
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела)
 • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

Оглас објавити на интернет порталу Националне службе за запошљавање и на интернет порталу Министарства здравља Републике Србије.

 

Пријаве се предају  у затвореној коверти поштом на адресу Института са назнаком за које радно место се кандидат пријављује.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Оглас објавити на интернет порталу Националне службе за запошљавање и на интернет порталу Министарства здравља Републике Србије.