УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2022. годину бр.112-01-64/2022-02 од 24.02.2022. године, Упутства Министарства здравља Републике Србије и одредаба чланова 7, 8, 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.96/2019, 58/2020-Aнекс I), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

 

За пријем у радни однос на одређено време

до 2(два) месеца,

са пуним радним временом - (један) извршилац

 

 

1.Медицинске сестре/техничара на осталим болничким одељењима, Одељење гастроентерохепатологије – 1 (један) извршилац

 

 

 

I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до 2 (два) месеца, са пуним радним временом -1(један) извршилац на послове:

 

 

 • Медицинске сестре/техничара на осталим болничким одељењима, Одељење гастроентерохепатологије – 1 (један) извршилац

 

Општи/типичан опис послова:

 

 

 • планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;
 • ообавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;
 • примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;
 • врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама; 
 • учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;
 • прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље;
 • припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
 • спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
 • учествује у набавци потребног материјала;
 • одлаже и уклања медицинских отпадна прописани начин;
 • обавља послове из области јавног здравља (здравствено васпитање, врши вакцинацију према епидемиолошким индикацијама, врши унос података  у области здравствене статистике, води евиденције, узима лабораторијски материјал);
 • планира и  извршава услуге здр. неге у складу са праксом, стандардима и процедурама савремене здрав. неге;
 • обавља потребне мед. мере код болесника у поступку неге ;
 • примењује прописану терапије, врши требовање лекова из апотеке;
 • одговара за правилно примењивање код пацијената као и раздуживање у инфорационом сиситему;
 • води прописно мед. документацију;
 • врши психолошку и лабора.припрему болесника за РО; УЗ; ЦТ; и МР ,операцију;
 • евидентира и прати виталне параметре код деце;
 • асистира лекару при разним интервенцијама;
 • учествује у пријему болесника на одељење;
 • учествује у преводу болесника на друго одељење или у другу здрав.установу ради даљег третмана;
 • учествује у визити;
 • пријављује неисправност мед. опреме, инструмената и материјала за рад и обавештава тех. службу;
 • спроводи мере за спречавање интрахоспиталне инфекције;
 • учествује у набавци потребног материјала , основних средстава за рад;
 • примењује  и требује  крв и крвне деривате;
 • обавља и спроводи јутарњу тоалету и негу детета;
 • пласира венски пут;
 • примењује  оксигенотерапију;
 • врши аспирацију секрета;
 • пласира, одржава и храни преко НГС;
 • одржава место, проходност и храни преко ПЕГ-а;
 • врши катетеризацију мокраћне бешике;
 • примењује клизму;
 • примењује ентералну исхрану;
 • примењује парентерални пут уноса течности и хране;
 • спроводи лаважу;
 • нега детета са колостомом, илеостомом;
 • постоперативна нега;
 • збрињавање детета са декубитусом;
 • обавља рад у субсцпецијал. амбуланти;
 • обавља рад у ендоскопском кабинету;
 • припрема детета за ЕГДС, колоноскопију, ректоскопију;
 • нега трахеотомисаних болесника;
 • припрема детета за биопсију јетре;
 • одржава и прати место, и проходност ЦВК и ПВК;
 • примењује терапију ИМ,ИВ,СЦ,ИТ, рекатлно;
 • узоркује крв и други биолошки материјал;
 • учествиује у едукацији здр. радника;
 • помаже другим здр. радницима и запосленима у извршењу радних задатака;
 • врши саветодавне интервјуе са родитељима/старатељима о питањима из њеног домена стручности;
 • примењује прописане мере за безбедан и здрав рад;
 • да користе прописана средства и опрему за личну заштиту на раду и да се њима пажљиво рукује;
 • стара се о примени мера које произилазе из Закона о безбедности и здравља на раду;
 • рад сестара у ендоскопском кабинету и дневној болници;
 • ради са лекаром у амбуланти;
 • спроводи прописану медицинску терапију пацијената;
 • рши здравствену и хигијенску негу код лежећих болесника, асистира лекару и по налогу лекара врши медицинско техничке интервенције;
 • организује и контролише спровођење личне и опште хигијене пацијената, обавља здравствену негу пацијената;
 • припрема и води болеснике на специјалистичке прегледе и дијагностичке процедуре;
 • сарађује са другим стручним сарадницима;
 • стара се о спровођењу кућног реда;
 • припрема и дели терапију;
 • одговара за средства којима рукује као и за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свог рада;
 • обавезно учествује у примопредаји дужности смене медицинских сестара;
 • евидентира параметре стања детета у медицинску документацију;
 • учествује у примени методе класификације болнички лечених пацијената у групе које имају клиничке специфичности и захтевају сличну потрошњу болничких ресурса (ДРГ);
 • узима узорке биолошког материјала, одговорна је да је материјал правилно узет и отпремљен, као и правилно попуњена пратећа документација која иде уз узорак;
 • обавља дезинфекцију и стерилизацију апарата и инструмената са којима рукује, и стара се о њиховој исправности;
 • по потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;
 • обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.

 

За свој рад непосрeдно је одговоран главној медицинској сестри/техничару и руководиоцу организационе јединице

 

II

 

УТВРЂУЈУ  СЕ  услови за пријем у радни однос на одређено време до 2 (два) месеца, са пуним радним временом - 1( један) извршилац на послове:

 

 

 • 1. Медицинске сестре/техничара на осталим болничким одељењима, Одељење гастроентерохепатологије – 1 (један) извршилац

 

 

код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

            -  IV степен стручне спреме – мед.сестра/техничар, педијатријски/општи смер

-  положен стручни испит

-  најмање 6 ( шест) месеци радног искуства

 

 

       III

 

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ - ТЕХНИЧАРА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДО 2 (ДВА) МЕСЕЦА -1 (ЈЕДАН)  ИЗВРШИЛАЦ“.

 

IV

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата ( уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему претходно искуство о раду, додатно образовање или способљеност, дужина трајања школовања и сл.).

 Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Оглас објавити на огласној табли Националне службе као и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.