УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2022. годину. бр.112-01-64/2022-02 од 24.02.2022 године, Упутства Министарства здравља Републике Србије и одредаба чланова 7, 8, 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.96/2019, 58/2020 - Анекс I), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

 

За пријем у радни однос на одређено време

по основу замене до повратка радника са боловања,

са пуним радним временом

 

 • медицинске сестре/техничара – 6 (шест) извршилаца

 

I

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом на послове медицинска сестра-техничар -6 (шест) извршилаца и то :

 

 

 • Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, Одељење хематологије - 1(један) извршилац
 • Медицинска сестра –техничар у хемодијализи, Дијализа – 1(један) извршилац
 • Meдицинска сестра/техничар у интензивној нези нивоа 3, Служба кардиохирургије -1(један) извршилац
 • Медицинска сестра-техничар у интензивној нези нивоа 3, Одељење педијатријске интензивне неге и терапије-1 ( један) извршилац
 • Медицинска сестра-техничар у интензивној нези нивоа 3, Одсек неонаталне интензивне неге и терапије -1 (један) извршилац
 • Медицинска сестра-техничар у интензивној нези нивоа 3, Одељење хируршког интензивног лечења -1 (један) извршилац

 

 

 

ОПИСИ ПОСЛОВА:

 

 • Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, Одељење хематологије – 1 (један) извршилац

 

Општи/типичан опис послова:

 

 • планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;
 • обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;
 • примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;
 • врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама; 
 • учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;
 • прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље;
 • припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
 • спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
 • учествује у набавци потребног материјала;
 • одлаже и уклања медицинских отпадна прописани начин;
 • обавља послове медицинске сестре/техничара из домена своје струке;
 • ради са лекаром у амбуланти;
 • спроводи прописану медицинску терапију пацијената;
 • врши здравствену и хигијенску негу код лежећих болесника, асистира лекару и по налогу лекара врши медицинско техничке интервенције;
 • учествује у визити, надзире узимање оброка и поделу хране, води прописану евиденцију;
 • организује и контролише спровођење личне и опште хигијене пацијената, обавља здравствену негу пацијената;
 • припрема и води болеснике на специјалистичке прегледе и дијагностичке процедуре;
 • сарађује са другим стручним сарадницима;
 • стара се о спровођењу кућног реда;
 • учествује у планирању здравствене заштите;
 • припрема и дели терапију;
 • одговара за средства којима рукује као и за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свог рада;
 • обавезно учествује у примопредаји дужности смене медицинских сестара;
 • правилно уписује параметре стања детета у медицинску документацију;
 • учествује у примени методе класификације болнички лечених пацијената у групе које имају клиничке специфичности и захтевају сличну потрошњу болничких ресурса (ДРГ);
 • узима узорке биолошког материјала, одговорна је да је материјал правилно узет и отпремљен, као и правилно попуњена пратећа документација која иде уз узорак;
 • обавља дезинфекцију и стерилизацију апарата и инструмената са којима рукује, и стара се о њиховој исправности;
 • примена трансфузије еритроцита, тромбоцита, свеже плазме;
 • нега усне дупље код оралног мукозитиса, који је честа компликација код
 • хематоонколошких болесника;
 • узимање анализа, припрема болесника, припрема документације и одвођењеболесника у операциону салу;
 • здравствено васпитни рад са новооболелим болесником и његовом породицом, давање писаних упустава о примени лекова, као надгледање и спровођених истих;
 • по потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;
 • обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.

 

За свој рад непосрeдно је одговоран главној медицинској сестри/техничару и руководиоцу организационе јединице.

 • Медицинска сестра –техничар у хемодијализи, Дијализа – 1(један) извршилац

 

Општи/типичан опис послова:

 

 • планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;
 • обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;
 • примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;
 • врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама; 
 • учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;
 • прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље;
 • припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
 • спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
 • учествује у набавци потребног материјала;
 • одлаже и уклања медицинских отпадна прописани начин;
 • обавља послове из области јавног здравља (здравствено васпитање, врши вакцинацију према епидемиолошким индикацијама, врши унос података  у области здравствене статистике, води евиденције, узима лабораторијски материјал);
 • обавља послове медицинске сестре/техничара из домена своје струке;
 • ради са лекаром у амбуланти;
 • припрема пацијента, материјал и спроводи перитонеалну дијализу;
 • обавља перитонеумску дијализу на ПД циклеру (укључивање и искључивање пацијената са дијализе), превија перитонеумски катетер, мења међукатетер, ручне измене, ПЕТ тестове, уклања дијализатну течност и едукује пацијенте и њихове родитеље за дијализу;
 • спрема, центрифугира, одлива урин и одређује албумен урина;
 • учествује у процесу дијагностиковања поремећаја мокрења (урофлоуметрија) и лечења поремећаја мокрења (школа мокрења са уростомом);
 • спроводи прописану медицинску терапију пацијената;
 • врши здравствену и хигијенску негу код лежећих болесника, асистира лекару и по налогу лекара врши медицинско техничке интервенције;
 • учествује у визити, надзире узимање оброка и поделу хране, води прописану евиденцију;
 • организује и контролише спровођење личне и опште хигијене пацијената, обавља здравствену негу пацијената;
 • припрема и води болеснике на специјалистичке прегледе и дијагностичке процедуре;
 • учествује у примени методе класификације болнички лечених пацијената у групе које имају клиничке специфичности и захтевају сличну потрошњу болничких ресурса (ДРГ);
 • сарађује са другим стручним сарадницима;
 • стара се о спровођењу кућног реда;
 • учествује у планирању здравствене заштите;
 • припрема и дели терапију;
 • одговара за средства којима рукује као и за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свог рада;
 • обавезно учествује у примопредаји дужности смене медицинских сестара;
 • правилно уписује параметре стања детета у медицинску документацију;
 • узима узорке биолошког материјала, одговорна је да је материјал правилно узет и отпремљен, као и правилно попуњена пратећа документација која иде уз узорак;
 • обавља дезинфекцију и стерилизацију апарата и инструмената са којима рукује, и стара се о њиховој исправности;
 • у одељенској лабораторији врши припрему узорака урина за преглед истог;
 • учествује у процедури двадесетчетворочасовног холтер мониторинга крвног притиска;
 • вађење крви у дијагностицке сврхе;
 • давање крви и крвних деривата у терапијске сврхе;
 • по потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;
 • обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.

 

За свој рад непосрeдно је одговоран главној медицинској сестри/техничару и руководиоцу организационе јединице

 

 • Meдицинска сестра/техничар у интензивној нези нивоа 3, Одсек кардиохируршког интензивнокг лечења, Служба кардиохирургије -1(један) извршилац

 

Општи/типичан опис послова:

 

 • Обавља послове медицинске сестре/техничара из домена своје струке;
 • Прати пацијентe нa мониторима, припрема за интубацију, асистира при интубацији, екстубацији пацијената, прати пацијента на механичкој вентилацији, учествује у реанимацији.
 • Потражује, складишти и даје крв и крвне деривате (трансфузија) по налогу лекара;
 • Асистира при успостављању,одржавању и праћењу инванзивног мониторинга;
 • Асистира при успостављању,контроли и спровођењу перитонеалне дијализе;
 • Асистира при пласирању дренова у хитним стањима;
 • Апликује лекове и растворе преко централног венског катетера;
 • Спроводи прописану медицинску терапију пацијената;
 • Врши здравствену и хигијенску негу код лежећих болесника, асистира лекару и по налогу лекара врши медицинско техничке интервенције;
 • Учествује у визити, надзире узимање оброка и поделу хране,води прописану медицинску документацију;
 • Организује и контролише спровођење личне и опште хигијене пацијената, обавља здравствену негу пацијената;
 • Припрема и води болеснике на специјалистичке прегледе и дијагностичке процедуре;
 • Сарађује са другим стручним сарадницима;
 • Стара се о спровођењу кућног реда;
 • Учествује у планирању здравствене заштите;
 • Припрема и дели терапију;
 • Одговара за средства којима рукује као и за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свог рада;
 • Обавезно учествује у примопредаји дужности смене медицинских сестара;
 • Правилно уписује параметре стања детета у медицинску документацију;
 • Учествује у примени методе класификације болнички лечених пацијената у групе које имају клиничке специфичности и захтевају сличну потрошњу болничких ресурса (ДРГ);
 • Узима узорке биолошког материјала, одговорна је да је материјал правилно узет и отпремљен, као и правилно попуњена пратећа документација која иде уз узорак;
 • Обавља дезинфекцију и стерилизацију апарата и инструмената са којима рукује, и стара се о њиховој исправности;
 • По потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;
 • Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.

За свој рад непосрeдно је одговоран главној сестри/техничару и руководиоцу организационе јединице.

 

 • Медицинска сестра-техничар на интензивној нези нивоа 3, Одељење педијатријске интензивне неге и терапије, -1 (један) извршилац

 

Општи/типичан опис послова:

 

 • Организује и координира рад особља у организационој јединици;
 • -планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складуса праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;
 • Обавља  сложене медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;
 • примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;
 • врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину;
 • учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;
 • прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље;
 • припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
 • спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
 • учествује у набавци потребног материјала;
 • нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нaoснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг;
 • одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин;
 • -прикупља, контролише и врши унос здравствено - статистичких извештаја;
 • -прати и врши унос показатеља квалитета здравствене заштите;
 • -спроводи активности стручног усавршавања у области здравствене неге
 • Прати пацијентe нa мониторима, припрема за интубацију, асистира при интубацији, екстубацији пацијената, прати пацијента на механичкој вентилацији, учествује у реанимацији;
 • Oрганизује ношење болесника у друге службе или установе, организује транспорт  умрлих;
 • Учествује у пословима медицинске сестре/техничара из своје струке;
 • Учествује у визитама организационе јединице и примопредаји смене медицинских сестара;
 • Планира и организује негу болесника, организује и учествује у терапијским и дијагностичким процедурама у организационој јединици;
 • Надзире рад медицинских сестара;
 • Контролишестање основних средстава, опреме, потрошног материјала и лекова којима је задужена;
 • Контролише стерилизацију инструмената, материјала, судова за пацијенте и апарата;
 • Обавља требовање лекова, санитетског материјала и другог материјала потребног за рад организационе јединице и стара се о њиховој хигијенско техничкој исправности и року трајања;
 • Oдговорна је за примену мера за сузбијање, спречавање и ширење интрахоспиталних инфекција;
 • Води евиденцију санитарних прегледа радника;
 • Врши јутарњи обилазак организационе јединице;
 • Води целокупну статистичку и медицинску документацију организационе јединице као и дневну евиденцију о доласку на посао свих запослених;
 • Учествује у примени методе класификације болнички лечених пацијената у групе које имају клиничке специфичности и захтевају сличну потрошњу болничких ресурса (ДРГ);
 • Задужена је за архивирање медицинске документације.одговорна је за одржавање и спровођења правила дефинисаних Правилником о кућном реду УДК, који се односе како на пацијенте и њихове пратиоце и посетиоце, тако и на запослене;
 • Преноси искуства на млађе сестре и уводи у рад приправнике и новопримљене сестре;
 • Координира рад са  руководиоцем организационе јединице;
 • Контролише и надзире дистрибуцију биолошког материјала и отпадног материјала у  организационој јединици;
 • Одговорна је за уједначену континуирану едукацију медицинских сестара, задужена је да ради на унапређењу организационе јединице, да прати иновације у  струци и да их благовремено уводи, као и да благовремено реагује на уочене недостатке у функционисању организационе јединице;
 • По потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;
 • Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.
 • Врши припрему болесника И асистира лекару при интервенцијама које захтевају већу стручност И вештину
 • Планира услуге процеса здравствене неге и подршке пацијенту , у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију и у електронској форми
 • Надгледа спровођење процеса здравствене неге, учествује у евалуирању процеса и на основу тога разматра наредне кораке у спровођењу истог
 • Прикупља, контролише и врши упис здравствено-статистичких извештаја
 • Прати И врши унос показатеља здрваствене заштите
 • Спроводи активност стручног усавршавања у области здравствене неге

 

 • Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција

основне и специфичне мере,контролу изолације, обавезно пријављивање болести

 

 • Прати рад апарата и монитора  како би на време уочила уколико дође до њиховог квара

 

 • Уцествује активно са лекаром у следећим процедурама:

пријем пацијента, хитан пријем витално угрозеног пацијента,пријем пацијента из операционе сале,премештај пацијента на друго одељење или установу,отпуст пацијента,

отпуст умрлог пацијента, посмртна нега и премештај у клиничку капелу

 

 • По налогу лекара узима материјал (крв и излучевине) за биохемијске, микробиолошке, хематолошке, паразитолошке анализе,обележава епривете и брине се о времену слања

 

 • Пунктира периферне артеријске и венске крвне судове у циљу узимања узорака крви за анализе, обележава епривете и брине се о времену слања

 

 • Узима капиларне узорке крви за анализе које захтевају капиларни узорак крви, обележава епрувете и брине се о времену слања

 

 • Узима узорак крви за требовање, попуњава налепницу, прикључује оридинирану крв и деривате крв

 

 • Припрема пацијента и материјал и асистира лекару при извођењу лумбалне пункције, шаље узорке на тражене прегледе

 

 • Самостално успоставља периферни венски пут, брине о проходности, превенцији инфекције, посматра изглед места убода

 

 • Припрема пацијента и материјала и асистира лекару у пласирању централне артеријске или венске линије, прати изглед убодног места

 

 • Обавља мерење виталних параметара у тачно одређеним временским интервалим, по потреби и чешће. Евидентирање вредности у медицински документацију. Параметри који се прате:

Температура,пулс, тензија, дисање, сатурација кисеоником и успостављање мониторинга,

препознавање погорсања стања пацијента у респираторном, кардиоваскуларном и циркулаторном смислу, обавеставање лекара и уцествовање у даљим процедурама,

успостављање и працење инвазивног мониторинга, артеријског и централног венског притиска, одрзавање линија, постављање трансдјусера,свакодневно мерење и праћење телесне тежине и дужине и телесних обима.

 • Успостављање и мониторниг "енд експираторног" угљен диоксида
 • Успостављање, постављање електрода И мониторниг перфузије церебралне и реналне (НИРС)
 • Прати пацијента са пејсмејкером
 • Спроводи мониторинг апнеје
 • Спроводи негу коже,тела, лица, усне дупље, гениталне регије, шака, стопала и обавља свакодневно купање.
 • Пласира и уклања:назогастричну,орогасатричну, прати добијени садржај и количину, евидентира и брине о проходности сонде,
 • Пласира и уклања уринарни катетер, прати добијени садржај и његову количину, евидентира и брине о проходности катетера
 • Пласира и уклања ректални катетер, прати добијени садржај и количину, евидентира и брине о проходности катетера
 • Спроводи и прати исхрану (пероралну, преко ГС, ПЕГ-а ), евидентира количину унетих материја
 • Припрема и прикључује тоталну или парцијалну парентералну исхрану интравенским путем,прати толеранцију
 • Припрема и апликује испланирану интравенску инфузиону терапију, самостално рукује инфузионим, шприц и ентералним пумпама.
 • Припрема и апликује:интравенску, интрамускуларну,субкутану,интрадермалну, пер ос, пер ректум, инхалациону терапију и прати реакцију на ист.
 • Припрема и апликује куросурф преко ЕТ тубуса
 • Учествује у кардио пулмоналној реанимацији пацијента
 • Припрема и даје ургентну терапију
 • Прати количину, изглед и фреквенцију елиминације (урин, столица) и евидент
 • Припрема пацијента за хитну операцију
 • Учествује у постоперативној нези пацијента
 • Обавља негу и превијање хируршке ране у асептичним условима, пратити крварење и дренажу
 • Асистира при постављању и превијању торакланиг дрена и прати количину и изглед дренираног садржаја
 • Учествује у нези терминалних пацијената и пружа неопходне информације за чланове њихове породице
 • Асистира лекару при пласирању ЕТ тубуса,трахеалне каниле
 • Пласирање и нега орофарингеалног аирwаy-а
 • Припрема апарата за вентилацију и прати подешене параметре
 • Прати стање детета на високо фреквентној вентилацији
 • Прати стање детета на механичкој вентилацији са азот моноксидом
 • Прати стање пацијента на БАБЛ ЦПАП-у
 • Самостално одржава проходност дисајних путева
 • Самостално одржава проходност ЕТ тубуса, трахеалне каниле у асептичним условима
 • Самостално примењује оксигенотерапију
 • Асистира лекару при бронхоскопији и прати стање по завршетку
 • Спроводи физикалну терапију и перкусиону дренажу,својим радом спречава настанак декубита, контрактура и респираторних пнеумонија
 • Самостално примењује оридинирану клизму
 • Процена бола, давање оридинираних аналгетика и примена не фармаколошких метода аналгезије
 • Давање наркотика интравенским путем и вођење књиге наркотика
 • Процена неуролошког стања пацијента
 • Асистирање при пласирању дрена за перитонеалну дренажу и извођење перитонеалне дијализе
 • Постављање електрода за аЕЕГ и успостављање континуиораног праћења
 • Припрема пацијента и апарата и активирање апарата за хипотермију
 • Учествује у спроводјењу свих дијагностицких процедура (рентген, ултразвук, пасаза, иригографија МР, ЦТ, .
 • Придржава се и спроводи кућни ред установе
 • Учествује на семинарима и скуповима активно уводи млађе колеге у  рад

За свој рад непосрeдно је одговоран руководиоцу организационе јединице и  главној сестри Клинике

-Медицинска сестра/техничар у интензивној нези нивоа 3, Одсек неонаталне интензивне неге и терапије – 1 (један) извршилац  

 

Општи/типичан опис послова:

 

 • Планира услуге процеса здравствене неге и подршке пацијенту , у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију и у електронској форми,
 • Надгледа спровођење процеса здравствене неге, учествује у евалуирању процеса и на основу тога разматра наредне кораке у спровођењу истог
 • Прикупља, контролише и врши упис здравствено-статистичких извештаја
 • Прати И врши унос показатеља здрваствене заштите
 • Спроводи активност стручног усавршавања у области здравствене неге
 • Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекциј, основне и специфичне мере, контролу изолације,
 • Прати рад апарата и монитора  како би на време уочила уколико дође до њиховог квара
 • Прати рад апарата за терморегулацију (беби терм И инкубатори)
 • Учествује активно са лекаром у следећим процедурама: пријем неонаталног пацијента, хитан пријем витално угроженог пацијента,пријем пацијента из операционе сале, премештај пацијента на друго одељење или установу,отпуст пацијента,отпуст умрлог пацијента, посмртна нега и премештај у клинчку капелу
 • По налогу лекара узима материјал (крв и излучевине) за биохемијске, микробиолошке, хематолошке, паразитолошке анализе,обележава епривете и брине се о времену слања
 • Пунктира периферне артеријске и венске крвне судове у циљу узимања узорака крви за анализе, обележава епривете и брине се о времену слања
 • Узима капиларне узорке крви за анализе које захтевају капиларни узорак крви, обележава епривете и брине се о времену слања
 • Узима узорак крви за требовање, попуњава налепницу, прикључује оридинирану крв и деривате крв
 • Припрема пацијента и материјал и асистира лекару при извођењу лумбалне пункције, шаље узорке на тражене прегледе
 • Самостално успоставља периферни венски пут, брине о проходности, превенцији инфекције, посматра изглед места убода
 • Припрема пацијента и материјала и асистира лекару у пласирању централне артеријске или венске линије, прати изглед убодног места
 • Обавља мерење виталних параметара у тачно одређеним временским интервалим, по потреби и чешће.Евидентирање вредности у медицински документацију. Параметри који се прате: температура,пулс, тензија, дисање, сатурација кисеоником и успостављање мониторинга,препознавање погорсања стања пацијента у респираторном, кардиоваскуларном и циркулаторном смислу, обавеставање лекара и уцествовање у даљим процедурама,успостављање и працење инвазивног мониторинга, артеријског и централног венског притиска, одрзавање линија, постављање трансдјусера,свакодневно мерење и праћење телесне тежине и дужине и телесних обима.
 • Успостављање и мониторниг "енд експираторног" угљен диоксида
 • Успостављање, постављање електрода и мониторниг перфузије церебралне И реналне (НИРС)
 • Прати пацијента са пејсмејкером
 • Спроводи мониторинг апнеје пацијента
 • Спроводи свакодневну негу пацијената
 • Пласира И уклања:назогастричну,орогасатричну, Шервудову сонду, прати добијени садржај и количину, евидентира и брине о проходности сонде
 • Пласира и уклања уринарни катетер, прати добијени садржај и његову количину, евидентира и брине о проходности катетера
 • Пласира и уклања ректални катетер, прати добијени садржај и количину, евидентира и брине о проходности катетера
 • Спроводи и прати исхрану (пероралну, преко ГС, ПЕГ-а ), евидентира количину унетих материја
 • Припрема и прикључује тоталну или парцијалну парентералну исхрану интравенским путем,прати толеранцију
 • Припрема и апликује испланирану интравенску инфузиону терапију, самостално рукује инфузионим, шприц и ентералним пумпама.
 • Припрема и апликује:интравенску, интрамускуларну,субкутану,интрадермалну, пер ос, пер ректум, инхалациону терапију и прати реакцију на исту
 • Припрема и апликује цуросурф преко ЕТ тубуса
 • Учествује у кардио пулмоналној реанимацији пацијента
 • Припрема и даје ургентну терапију
 • Прати количину, изглед и фреквенцију елиминације (урин, столица) и евидентира
 • Учествује у преоперативној припреми пацијента
 • Учествује у постоперативној нези пацијента
 • Обавља негу и превијање хируршке ране у асептичним условима, пратити крварење и дренажу ( количину и изглед)
 • Асистира при постављању и превијању торакланиг дрена и прати количину и изглед дренираног садржаја
 • Учествује у нези терминалних пацијената и пружа неопходне информације за чланове њихове породице
 • Асистира лекару при пласирању ЕТ тубуса,трахеалне каниле
 • Пласирање и нега орофарингеалног аирwаy-а
 • Припрема апарата за вентилацију И прати подешене параметре
 • Прати стање детета на високо фреквентној вентилацији
 • Прати стање детета на механичкој вентилацији са азот моноксидом
 • Прати стање пацијента на БАБЛ ЦПАП-у
 • Самостално одржава проходност дисајних путева
 • Самостално одржава проходност ЕТ тубуса, трахеалне каниле у асептичним условима
 • Самостално примењује оксигенотерапију
 • Асистира лекару при бронхоскопији и прати стање по завршетку
 • Спроводи физикалну терапију и перкусиону дренажу,својим радом спречава настанак декубита, контрактура и респираторних пнеумонија
 • Самостално примењује оридинирану клизму
 • Процена бола, давање оридинираних аналгетика и примена не фармаколошких метода аналгезије
 • Давање наркотика интравенским путем и вођење књиге наркотика
 • Процена неуролошког стања пацијента
 • Асистирање при пласирању дрена за перитонеалну дренажу и извођење перитонеалне дијализе
 • Постављање електрода за аЕЕГ И успостављање континуиораног праћења
 • Учествује у спроводјењу свих дијагностицких процедура (рентген, ултразвук, пасаза, иригографија МР, ЦТ, ...)
 • Придржава се и спроводи кућни ред установе
 • Учествује на семинарима и скуповима и активно уводи млађе колеге у рад

За свој рад непосредо је одговоран главној медисинској сестри/техничару и руководиоцу организационе јединице.

-Медицинска сестра –техничар на интензивној нези нивоа 3- 1(један) извршилац, Одељење хируршког интензивног лечења

 

Општи/типичан опис послова:

 

  • планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;
  • спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција- основне и специфичне мере, контролу изолације, обавезну пријаву болести
  • прати рад апарата и монитора
  • прати рад апарата за терморегулацију
  • активно учествује у пријему неонаталног пацијента, одојчета и детета до 18 година
  • активно учествује у хитном пријему витално угроженог пацијента
  • активно учествује у пријему пацијента из операционе сале
  • учествује у премештају пацијента на друго одељење или у другу установу
  • активно учествује у нези терминалног пацијента, обавља посмртну негу и премешта леш у клиничку капелу
  • учествује у отпусту пацијента
  • по налогу лекара узима материјал (крв и излучевине) за биохемијске, микробиолошке, хематолошке, паразитолошке и остале анализе, крвне групе и требовања крви, обележава епрувете и брине се о слању и доспећу резултата
  • пунктира капиларне, периферне венске и артеријске крвне судове у циљу узимања узорака крви и пласирања периферних венских линија, води рачуна о проходности, убодном месту и превенцији инфекције
  • припрема пацијента и материјали асистира лекару при извођењу лумбалне пункције, шаље узорке у лабораторију, прати пацијента после извођења процедуре
  • припрема пацијента и материјал и асистира лекару у пласирању централне артеријске или венске линије
  • припрема флашинг систем и трансђусере за инвазивно праћење притисака, одржава линије и обавља дезинфекцију убодних места и фиксацију
  • обавља мерење виталних параметара у тачно одређеним временским интервалима на 2х или чешће и евидентира вредности у медицинску документацију
  • параметри који се прате : температура, пулс, притисак артеријски и централни венски, дисање, сатурација кисеоником
  • препознавање погоршања стања у респираторномј, кардиоваскуларном и циркулаторном смислу, обавештавање лекара и учествовање у даљим процедурама
  • свакодневно праћење телесне тежине и телесних обима
  • успостављање и мониторинг енд експираторног угљен диоксида, бележење и реаговање на измењене вредности
  • постављање и мониторинг перфузије церебралне и реналне (НИРС)
  • прати пацијента са пејс мејкером
  • спроводи мониторинг апнеје
  • спроводи негу коже, тела, лица, усне дупље, гениталне регије, шака, стопала и обавља свакодневно купање.
  • пласира и уклања:а)назогастричну,б)орогастричну ,ц)Шервудову сонду
  • прати добијени садржај  и количину, евидентира и брине о проходности катетера
  • пласира и уклања уринарни катетер, прати добијени садржаји количину, евидентира и брине о проходности катетера
  • пласира и уклања ректални катетер, прати добијени садржај и количину, евидентира и брине о проходности катетера
  • спроводи и прати исхрану (пероралну, путем оро или назогастричне сонде, или путем перкутане гастростоме) и евидентира количину унетих материја и способност варења
  • припрема и прикључује тоталну или парцијалну парентералну исхрану интравенским путем, прати толеранцију
  • припрема и апликује интравенску инфузиону рехидрацију и терапију, самостално рукује инфузионим, шприц и ентералним пумпама
  • пријем, терапијске и дијагностичке процедуре, праћење и мере изолације трансплантираног пацијента
  • припрема и апликује интравенску, интрамускуларну, субкутану, интрадермалну, пер ос, пер ректум, инхалациону терапију и прати реакције
  • активно учествује у пласирању ендотрахеалног тубуса или трахеалне каниле 
  • пласира и обавља хигијену орофарингеалног airway-a
  • припрема црева и апарат за вентилацију, брине о исправности апарата и баждарењу
  • прати стање детета на механичкој вентилацији
  • самостално одржава проходност дисајних путева
  • самостално одржава проходност ендотрахеалног тубуса и трахеалне каниле, обавља аспирацију у асептичним условима
  • самостално примењује оксигенотерапију
  • асистира лекару при бронхоскопији и прати стање пацијента током и после процедуре
  • спроводи физикалну терапију и перкусиону дренажу, спречава настанак декубита и контрактура
  • примењује клизму
  • спроводи мере здравствене неге у циљу спречавања оштећења интегритета коже око а. Колостоме б.гастро или стома на танком цреву ц.уретеростома д.нефростома  е.везикостома
  • процена бола,давање ординираних аналгетика и примена нефармаколошких метода аналгезије
  • давање наркотика интравенским путем и вођење књиге наркотике
  • процена неуролошког стања пацијента
  • асистирање при пласирању дрена за перитоеналну дренажу и извођење перитоеналне дијализе
  • припрема пацијената и апарата за хипотермију новорођенчета
  • учествује у спровођењу свих дијагностичких процедура (рентген,ултразвук,пасажа,иригографија,МР,ЦТ... ) у зони зрачења
  • активно учествује у кардиопулмоналној реанимацији
  • припрема и даје ургентну терапију
  • учествује у преоперативној припреми пацијента и припрема пацијента за хитну операцију
  • прати количину изглед и фреквенцију елиминације (урин, столица, повраћање)
  • асистира при постављању екстерне дренаже и прати изглед и количину добијеног садржаја
  • асистира при пласирању торакалних дренова и прати изглед и количину добијеног садржаја
  • обавља негу и превијање хируршке ране и збрињава активно крварење
  • придржава се и спроводи кућни ред установе
  • одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин;
  • спроводи активности на популарисању давалаштва крви и компонената крви;
  • врши прикупљање крви, компонената класичним и аферентним процедурама, тестирање крви, прераду, чување и дистрибуцију крви;
  • припрема лекове из крви фракционисањем плазме;
  • учествује у примопредаји дужности
  • обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.
 • За свој рад непосредно је одговоран руководиоцу одељења и главној медицинској сестри/техничару одељења.

 

 

 

II

 

 • УТВРЂУЈУ  СЕ  услови за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом на послове медицинске сестре/техничара – 6 (шест) извршилаца код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

                 -  IV степен стручне спреме – педијатријског или општег смера

     -  положен стручни испит

     -  најмање 6 (шест) месеци радног искуства

 

             III

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ – ТЕХНИЧАРА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО ОСНОВУ ЗАМЕНЕ ДО ПОВРАТКА РАДНИКА СА БОЛОВАЊА-6 (ШЕСТ)  ИЗВРШИЛАЦА“.

 

IV

 

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата ( уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему претходно искуство о раду, додатно образовање или способљеност, дужина трајања школовања и сл.).

 

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

 

Оглас објавити на огласној табли Националне службе, интернет страници Министарства здравља Републике Србије као и на огласној табли и сајту клинике.

 

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.