ДОМ ЗДРАВЉА ЛАПОВО

На основу чл. 24. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) , чл. 7.  и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“, бр. 96/19), Кадровског плана за Дом здравља Лапово за 2022.годину бр.112-01-64/2022-02 од 29.07.2022.године , сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање по допису Министарства здравља бр. 112-01-665/2022-02 од 09.08.2022. године,чл. 23. Статута Дома здравља Лапово и Одлуке о потреби заснивања радног односа бр.08-1100 од 15.08.2022.године, директор Дома здравља Лапово расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

 1. Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време са једним извршиоцем за радно место Доктора стоматологије, са пуним радним временом.

 

                 Опис послова : Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.

 

 1. Јавни оглас за заснивање радног односа ће бити истакнут на огласној табли Дома здравља Лапово, интернет страницама Министарства здравља Републике Србије и Дома здравља Лапово, као и у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

 1. УСЛОВИ:
 • на основним студијама стоматологије у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
 • на интегрисаним академским студијама из области стоматологије, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије;

 

 1. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
 • пријава на оглас са кратком биографијом, бројем телефона, адресом и мејл адресом ;
 • оверена фотокопија дипломе о високом образовању;
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту;
 • оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
 • оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • оверена фотокопија лиценце за рад издатог од надлежне коморе или решења о упису у надлежну комору или потврда надлежне коморе.

Оригинали или оверене фотокопије не смеју бити старији од 6 месеци.

                  Пријавом на оглас кандидати дају  своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља Лапово. 

     Изабрани кандидат је обавезан да приликом заснивања радног односа достави уверење о здравственој способности.

 

 

               

 1. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА:

                 Пријаве у затвореној коверти слати или доставити лично на адресу: Дом здравља Лапово, 34220 Лапово, ул. Иве Андрића 9, са обавезном назнаком :“Пријава на конкурс за заснивања радног односа на неодређено време за радно место Доктор стоматологије“. На полеђини коверте обавезно написати име и презиме кандидата.

                Све додатне информације се могу добити на телефон 034/853-349.

 

 1. ТРАЈАЊЕ ОГЛАСА:

                 Пријавe на  оглас могу се поднети у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

      Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 1. ОБАВЕШТАВАЊЕ О ИЗАБРАНОМ КАНДИДАТУ:

          Избор кандидата ће извршити  директор Дома здравља Лапово.

          Одлука о избору кандидата ће бити објављена на интернет страници Дома здравља Лапово www.dzlapovo.rs у делу „Конкурси“  од када тече рок за правно поступање по истој. Кандидати неће бити лично обавештавани, а послата документа неће  бити враћана. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.