Дом здравља „Ириг“

     На основу  члана 23. став 1. тачка 10. Статута Дома здравља „Ириг“, а у вези са одредбама члана 7. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 96/19 и 58/20 – Анекс I), директор Дома здравља „Ириг“, др Небојша Ацин, доноси следећу:

О Д Л У К У

о поништењу Јавног огласа за пријем у радни однос

1 (једне) Медицинске сестре / техничара у амбуланти

број 1323/22 од 05.08.2022.године  

I

     Поништава се ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС број 1323/22 од 05.08.2022.године објављен на web страници Наицоналне службе за запошљавање, на web страници Министарства здравља РС као и на web страници Дома здравља „Ириг“, којим је оглашен пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом због повећаног обима посла у трајању до две године, за послове Медицинска сестра / техничар у амбуланти, 1 извршилац.

II

     Јавни оглас из тачке I ове Одлуке поништава се у целини из формално-правних разлога.

III

     Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Министарства  здравља и интернет страници Дома здравља „Ириг“.