Здравствени центар Ужице

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због

боловања

                                  

 

 

 

           ОЈ Општа болница Пријепоље

  1. Возач у санитетском превозу  ....................................................................... 1 извршилац

 

          ОЈ Општа Болница Ужице

  1. Спремачица просторија у којим а се пружају здравствене услуге .............. 2 извршиоца             

          

           

 

 

                      Услови за заснивање радног односа

 

  • За радно место возач у санитетском превозу  -IV степен стручне спреме,завршена средња школа ,саобраћајног смера,возачка дозвола Б категорије,без обзира на радно искуство
  • За радно место спремачица просторија у којима се пружају здравствњене услуге  -I степен стручне спреме,завршена основна школа ,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  •  Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о  завршеној  одговарајућој школи
  • Кратку биографију 
  • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак/уверење издаје Суд/,не старије од 6 месеци
  • Уверење да нису осуђивани за кривично делокоје их чини неподобним за рад у здравственој установи /издаје МУП/,не старије од 6 месеци

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.