Здравствени центар Ужице

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

        

 

ОЈ Општа болница Ужице

 

1.Радник обезбеђења без оружја – чувар  ............................................................... 1 извршилац

 

 

 

 

         Услови за заснивање радног односа

 

  • За радно место  Радник обезбеђења без оружја – чувар  -IV степен стручне спреме,завршена средња школа,без обзира на радно искуство

 

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

  •  Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
  • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак/уверење издаје Суд/,не старије од 6 месеци
  • Уверење да нису осуђивани за кривично делокоје их чини неподобним за рад у здравственој установи /издаје МУП/,не старије од 6 месеци
  • Кратку биографију

 

                    Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.