Специјална болница за реуматске болести Нови Сад

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020- анекс I) а у складу са Закључком 51 Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 112-3494/2022 од 28.04.2022. године и дописом Министарства здравља Републике Србије број:112-01-388/2022-02 од 13.05.2022. године,  в.д. директор Специјалне болница за реуматске болести Нови Сад расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

на неодређено време са пуним радним временом

 

 

ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

 – 1 (један) извршилац

 

Опис послова: Спроводи поступак заснивања радног односа и уговорног ангажовања лица ван радног односа и поступак остваривања права, обавеза и одговорности из радног односа; Прати, проучава и примењује законске прописе, подзаконска акта, општа акта, предлаже и учествује у усаглашавању аката Специјалне болнице са изменама у законској регулативи; Израђује општа акта, одлуке, односно уговоре; израђује типске примере решења односно одлука из области радних односа, типске примере уговора, а по потреби и појединачна решења, одлуке, односно уговоре;

Даје правне савете запосленима из области радних односа, непосредно пружа стручну помоћ сараднику из радних односа, даје стручна мишљења по појединим питањима из рада и пословања Специјалне болнице, а везано за примену закона; Сарађује са надлежним државним органима у поступцима примене и доношење аката из делокруга рада; Припрема материјале за седнице Управног одбора, Надзорног одбора и других органа Специјалне болнице; Води управни поступак из делокруга рада; Води евиденцију и сачињава периодичне извештаје о раду и стању у области правних, кадровских и административних послова; Даје стручна подршку у процесу формирања планова рада; Даје стручну подршку у области канцеларијског пословања.

 

Услови:

Високо образовање:

  • на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
  • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

-завршен правни факултет

-три године радног искуства

-знање рада на рачунару

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа.

Као докази о испуњености услова огласа подноси се диплома о завршеном факултету и доказ о радном искуству (потврда послодавца, уговор о раду, раднa књижица или други доказ о радном искуству), доказ о знању рада на рачунару.

Докази о испуњености услова огласа подносе се у овереној фотокопији и неће се враћати кандидатима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаву са документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Специјална болница за реуматске болести Нови Сад, ул. Футошка 68, са назнаком „За јавни оглас за радно место Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријавом на оглас кандидати дају сагласност да Специјална болница за реуматске болести Нови Сад врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Избор између пријављених кандидата врши се на основу приложене документације из које се цени испуњеност услова.

Кандидати могу бити позвани ради пружања додатних података који могу бити потребни за одлуку о пријему (радно искуство у струци, просечна оцена током школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд)

 Ако последњи дан рока пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан државног празника, рок за подношење пријаве истиче првог наредног радног дана.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Проф. др Ксенија Бошков