ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР

На основу чл.7 и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (»Сл.гласник РС« бр.96/19 и 58/20-Анекс), кадровског плана за 2018.годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године и Обавештење Министарства здравља РС бр.112-01-557/2022-02 од 26.07.2022.године, а у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51  бр. 112-5094/2022 од 29.06.2022.године, Здравствени центар Зајечар расписује:

 

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на неодређено време

 

  1. 1 (једног) ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ, за рад у ЗЦ Зајечар, на неодређено време са пуним радним временом.

 

  1. 2 (две) МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРА за рад у ЗЦ Зајечар, на неодређено време са пуним радним временом.

 

  1. 1 (једног) СПРЕМАЧА/СПРЕМАЧИЦЕ ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ, за рад у ЗЦ Зајечар, на неодређено време са пуним радним временом

 

                        УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

 

Под 1: Медицински факултет и положен стручни испит

Под 2: ССС (IV степен) – Медицинска школа општег смера и положен стручни испит

Под 3: Основно образовање

 

                        Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:

  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
  • уверење о положеном стручном испиту,
  • извод из матичне књиге рођених-венчаних,
  • биографију са адресом, телефоном.

 

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

                Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања, лично или обичном/препорученом пошиљком.