Универзитетска дечја клиника, Београд

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2022. годину бр. 112-01-64/2022-02 од 24.02.2022. године као и одредаба чланова 7, 8, 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.96/2019,58/2020- Анекс I), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

 За пријем у радни однос на одређено време до 2 (два) месеца

са пуним радним временом  

 

 Кувара, за потребе Одсека за припремање хране - 1 (један) извршилац.

 

 

 

I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до 2 (два) месеца са пуним радним временом на послове:

Кувара, за потребе одсека за припремање хране - 1 (један) извршилац.

 

 

Опис послова:

 

 • Обавља послове пријема намирница, контроле квалитета и њихов рок трајања;
 • Врши технолошку и термичку обраду намирница, припрему оброка за све лежеће пацијенте као и поделу оброка до одељења;
 • Одговоран је за правилно, економично и адекватно коришћење намирница и опреме, као и за квалитет спремљеног оброка и начин сервирања;
 • Врши издавање хране, стара се о санитарно хигијенском стању у кухињи;
 • Контролише исправност намирница и квалитет припремљеног јела;
 • Утврђује потребне количине намирница за дневне оброке;
 • Све уочене неправилности о раду санитарних и других уређаја, сваки недостатак пријављује главном кувару или начелнику службе;
 • Одговоран је за хигијену опреме и уређаја које користи у току рада, као и свакодневно остављање узорака оброка;
 • За време самосталног рада у поподневној смени, одговоран је за целокупан рад смене и о томе писмено извештава начелника службе;
 • Заједно са сарадницима одговоран је за исправност и правилно коришћење и стање инвентара;
 • Учествује на стручним, организационим и едукативним састанцима и семинарима у области своје струке;
 • Обавезан је да стручним радом доприноси афирмацији организационе јединице;
 • По потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом
 • припрема све врсте јела по јеловнику и нормативима исхране;  
 • Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.

За свој рад непосредно је одговоран непосредном руководиоцу и директору клинике.

 

 

II

УТВРЂУЈУ СЕ услови за пријем у радни однос на одређено време до 2 (два) месеца са пуним радним временом  на послове Кувара , за потребе Одсека за припремање хране - 1 (један) извршилац,  код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

 • средња стручна спрема  (IV/V степен стручне спреме)
 • 1 (једна) година радног искуства на одговарајућим пословима

 

 

 III

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000 Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ КУВАРА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДО 2 (ДВА) МЕСЕЦА - 1 (ЈЕДАН) ИЗВРШИЛАЦ“.

 

IV

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду,  потврда послодавца и сл.)

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду)

 

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Оглас објавити на огласној табли Националне службе као и на Интернет страници Министарства здравља Републике Србије.


Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.