ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

                  На основу члана 7-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 96/2019, бр.58/2020 – Анекс), Инструкције о реализацији тачке 3. кадровских планова здравствених установа из Плана мреже здравствених установа бр: 120-01-151/2020-02 од 25.12.2020.године, од 08.03.2021.године, 01.06.2021.године, 26.08.2021.године, 02.12.2021.године, 08.02.2022.године и 30.08.2022.године, члана 23. Статута Дома здравља Крушевац и Одлуке о потреби  заснивања радног односа број 5629/22 oд 08.09.2022. године,  директор  Дома здравља Крушевац, расписује 

 

Ј А В Н И    О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС

НА  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

.

  1. Референт за финансијско рачуноводствене послове (обрачун зарада), на одређено време, ради замене привремено одсутне запослене, до њеног повратка на рад, а најкасније до 31.12.2022.године, на пословима референта за финансијско рачуноводствене послове,  Служба за правне и економске финансијске послове, Одељење за економско-финансијске послове Дома здравља Крушевац.

 - 1 извршилац.

              УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове:

- средње образовање, IV степен стручне спреме, економско-финансијске струке

- знање рада на рачунару

 

Опис послова : Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Крушевац.

 

                 Кандидати који се пријављују на оглас  достављају:  

             -  пријаву на оглас у којој наводе за које радно место се пријављују;

 -  кратку биографију са адресом и контакт телефоном;

 -  оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању

             -  изјаву да су здравствено способни за  послове за које подносе пријаву;

 -  фотокопију извода из матичне књиге рођених;

 - фотокопију личне карте;

               

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима  који се јаве на оглас, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује директор.

              О коначном избору кандидата одлучује директор.

             Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

             Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

 

 Пријавe на  оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“  Националне службе за запошљавање.

 

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 Пријаве са документацијом доставити на адресу:  Дом здравља Крушевац, улица Ћирила и Методија број 32,  37000  Крушевац.

 Оглас објавити код Националне службе запошљавања и на  web sajtu Министарства здравља, oгласној табли Дома здравља Крушевац и интернет презентацији Дома здравља Крушевац.