Dom zdravlja Preševo

          Na osnovu člana 24 Zakona o radu Republike Srbije (Sl.glasnik br.24/05,61/05,54/2009, 32/2013,75/2014) člana 23 Statuta Doma zdravlja Preševo, važećeg kadrovskog plana Ministarstva zdravlja  I clana 8.posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove dopis Ministarstva zdravlja broj.120-01-151/2020-02 od 25.12.2021 godine, instrukcije Ministarstva zdravlja broj:120-01-151/2020-02 od 30.08.2022 godine    i odluke v.d direktora Doma zdravlja Preševo o potrebi zasnivanja radnog odnosa br. 1285 od 12.08.2022 godine raspisuje:

 

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

        Dom zdravlja Presevo u Presevu raspisuje oglas za prijem I to:

 

  1. Doktora medicine sa VII stepenom stručne spreme …………….1 izvrsioca

Radni odnos se zasniva na Određeno vreme do 31.12.2022 godine, sa punim radnim vremenom za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih  u Domu zdravlja Preševo u Preševu , na osnovu  člana 69 tačka  51 Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova D.Z Preševo.

      Opis poslova: Kao u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji I sistematizacii poslova Doma zdravlja Preševo.

 

     Uslovi za prijem:

 1. Završen Medicinski Fakultet – na integrisanim akademskim studijama po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10 septembra 2005 godine: - na osnovnim  studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10 septembra 2005 godine.
 2. Položen stručni ispit,
 3. Licenca za rad
 4. Državljanstvo Republike Srbije.

 

Zainteresovani Kandidati podnose sledeću dokumentaciju:

 

 • Prijavu na oglas sa kratkom biografijopm ili CV, uz obaveznu adresu I kontakt telefon
 • Ličnu kartu (fotokopija ili očitana)
 • Uverenje o državljanstvu (original ne starije od 6 meseci)
 • Diplomu o završenom medicinskom fakultetu (overena fotokopija)
 • Overenu fotokopiju uverenja о polozenom strucnom ispitu za doktora medicine
 • Overena Fotokopija Licence za rad ili rešenja o upisu u imenik Komore doktora medicine
 • Dokaz o radnom iskustvu
 • Uverenje da se protiv kandidata ne vodi istraga ili krivični postupak (uverenje izdaje sud)
 • Lekarsko uverenje o opstoj zdravstvenoj sposobnosti, po prijemu kandidata.

 

 

      Kandidati prijave sa dokumentima kojima se dokazuje ispunjenost uslova oglasa dostaviti na adresu Doma zdravlja Presevo u Presevu ul.15 Novembar br.88. broj tel.017/869-195. Sa naznakom “za oglas”  kandidatima koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos, komisija će po potrebi obaviti razgovor ili utvrditi drugi način ocenjivanja kandidata (testiranje, provere praktičnih znanja, sposobnosti i veština na osnovu kojih će se kandidati rangirati, o čemu će isti biti obavešten telefonskim putem.

     Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od dana obljavljivanja Oglasa na sajtu Ministarstva zdravlja. Kandidati koji budu doneli nekompletnu dokumentaciju neće se uzeti na razmatranje.