Дом здравља „Др Душан Савић Дода“ Беочин

На основу члана 6. колективног уговора Дома здравља задравствене установе чији је оснивач Република Србија, АПВ и јединице локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 96/2019 и 58/2020- Анекс I) и члана 24-27. Закона о раду а у складу са Кадровским планом за Дом здравља „Др Душан Савић Дода“ Беочин за 2022.годину Министарства здравља Републике Србије број: 112-01-114/2021-02 од 22.11.2021.године Дом здравља „Др Душан Савић Дода“ Беочин, расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

  1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР............... 1 извршилац са пуним радним временом (40 часова недељно)

      на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због замене радника на боловању.

     

УСЛОВИ за заснивање радног односа:

  • медицинска школа – смер медицински техничар

-     стручни испит;

-     лиценца;

-     најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

-     фотокопија личне карте

 

 

Уз пријаву се подноси кратка биографија и докази о испуњености услова за обављање послова из тачке 1 овог огласа.

Оглас се објављује на огласној табли Националне службе за запошљавање Испостава Беочин, на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs) на огласној табли Дома здравља „Др Душан Савић Дода“ Беочин и на интерент страници Дома здравља“Др Душан Савић“ Беочин www.dzbeocin.com.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на web страници Министарства здравља РС.

Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење Одлуке о пријему.

Пријаве се подносе на адресу: Дом здравља “Др Душан Савић Дода“ Беочин, улица Светосавска 8Б, са назнаком „ЗА ОГЛАС“ Медицинска сестра-техничар, а могу се предати на писарницу Дома здравља од 8-14 часова сваким радним даном