Дом здравља Нови Бечеј

На основу чланачлана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр.96/2019) а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Нови Бечеј за 2021. годину, Министарства здравља Републике Србије и члана 5. став 1. тачка 3) Колективног уговора код послодавца Дом здравља Нови Бечеј и Одлуке о потреби заснивања радног односа бр.01-1813 од 16.09.2022. године, вршилац дужности директора Дома здравља Нови Бечеј расписује

 

 

О Г Л А С  

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

I

        

Оглашава се пријем у радни однос, услед повећаног обима посла, на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ у трајању од 3 (три) месеца, са пуним радним временом за радно место:

* СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ, један извршилац.

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013,75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење даље: Закон) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Нови Бечеј бroj 01-1620 oд 24.07.2019. године.

 

 Посебни услови за заснивање радног односа напред наведеног радног места су:

Стручна спрема / образовање:

- основно образовање

Додатна знања / Испити / радно искуство: /

 

III

  *Општиипични опис посла радног места спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге: Одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност, као и простора чекаонице;одржава хигијену у административним просторијама; одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе; обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе. доноси и прослеђује пошту и службена документа везано за пословање установе.

 

IV 

       Уз пријаву на оглас се подносе у неовереној фотокопији следећа документа:

  • Диплома о стеченом образовању;
  • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
  • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом.

 

V

 

         Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује правни одсек Дома здравља Нови Бечеј.

VI

 

       Оглас се ради објаве на wеb страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs) прослеђује ресорном министарству.

      Након објаве од стране ресорног Министарства Оглас објавити на Огласној табли Националне службе за запошљавање - испостава у Новом Бечеју, на Огласној табли установе и wеб страници Дома здравља Нови Бечеј (www.dznb.rs).

 

VII

 

      Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на wеb страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs). 

 

VIII

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење пријава.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

     Кандидат који буде изабран у обавези је да достави оверене фотокопије тражених докумената и лекарско уверење, у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору, а најкасније на дан закључивања уговора о раду.

 

IX

Приложена документација уз пријаву враћа се кандидатима.

 

X

Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници Дома здравља Нови Бечеј (www.dznb.rs).

XI

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

 

XII

Дом здравља Нови Бечеј задржава право да у току трајања или након истека рока за подношење пријава на расписани Оглас, стави ван снаге Оглас.

 

XIII

 

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Нови Бечеј,  23272 Нови Бечеј, ул. Трг ослобођења бр.2. са назнаком ”Пријава на оглас.”

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.