Завод за здравствену заштиту студената

На основу члана чл. 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 96/19 и 58/20-Анекс I), као и чл. 24. Статута Завода за здравствену заштиту студената, Београд, а према потреби посла и организације рада у Заводу и у складу са Кадровским планом Министарства здравља, дел. бр. 112-01-607/2019-02 од 22.10.2019. године, као и Одлуке в.д. директора Завода дел. бр. 2084 oд 16.09.2022. године, расписује се

 

ЈАВНИ  ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла

на радном месту: Самостални финансијско рачуноводствени сарадник - 1 извршилац, на период ангажовања до 2 (два) месеца.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следећи услов:

Стручна спрема / образовање

-на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, у области економских наука, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

-на студијама у у трајању до три године, у области економских наука, по пропису који уређује високо образовање до 10. септембра 2005. године;

- средње образовање економског смера  (IV степен) и радно искуство на им пословима стечено до 01.01.2918,. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

-знање рада на рачунару;

- најмање 2 године радног искуства

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Заводу, за послове наведеног радног места и то: врши пријем, контролу, груписање и завођење улазне и излане документације, и даје налог за финансијско задуживање; врши усаглашавање са гласном књигом свих конта за обрачун зарада, накнада зарада и друга примања; контролоише евидентирање пословних промена у пословним књигама и евиденцијама; прати и усаглашава стање књига основних средстава и главвне књиге; ажурира податке у одговарајућим базама; пружа подршку у изради периодићнох и годишњег обрачуна; обавља ликвидацију књиговодствених исправа; припрема прописане документације за подношење пореских евиденција и пријава пореским службама и другим прописима установљеним органима и службама; провера исправнот финансијско-рачуноводствених образаца; врши билансирање прихода и расхода, позиција биланса стања; контролише примену усвојеног контног плана; припрема и обрађује захтеве за плаћања по различитим основама и други послови.

Као доказ о испуњености услова кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

-пријаву на оглас са кратком биографијом, са наведеном адресом, контакт телефоном

(по могућности и електронска адреса)

-фотокопију дипломе о завршеној школи

-фотокопију очитане личне карте

- извод из матичне књиге венчаних (уколико је промењено презиме)

 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Оглас се објављује на огласној табли и интернет презентацији Завода, интернет сраници Националне службе за запошљавање и веб сајту Министарства здравља РС.

Пријаве се достављају поштом на адресу: Завод за здравствену заштиту студената, Београд, ул. Крунска бр. 57, са назнаком „за конкурс за заснивање радног односа“ и навођењем радног места за које се конкурише.

 

 

 

 

 

 

Уколико је последњи дан рока за предају пријава нерадни дан (субота или недеља), рок за доставу пријава се помера на први наредни радни дан.

Неблаговоремене пријаве, пријаве које не садрже захтевану документацију, као и пријаве које нису послате у складу са условима овог огласа, неће бити узете у разматрање.

Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност да Завод врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који испуњавају услове конкурса могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран дужан је да пре заснивања радног односа достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 Пожељно је да кандидати доставе и  радну књижицу, уколико поседују исту (због обрачуна радног стажа).

Завод задржава право да расписани конкурс из оправданих разлога поништи, или да не изабере ни једног од пријављених кандидата.

Достављене фотокопије документације уз пријаву на оглас, неће бити враћене кандидатима.