КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ''БЕЖАНИЈСКА КОСА''-БЕОГРАД

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Сл. гласник РС» бр. 96/19 и 58/20 – Анекс 1), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду („Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/18“), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 1149/8 од 24.02.2021. године, а у складу са Дописом Министарства здравља бр. 112-01-665/2022-02 од 03.08.2022. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, расписујем следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 АДМИНИСТРАТОРА ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈАу Служби за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику и напредним зањем коришћења функција ИЗИС-а и ХЕЛИЈАНТА,

са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци

 

Услови за заснивање радног односа за администратора одржавања информационих система и технологија су:

 

 1. Високо образовање:
   • на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
   • на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

Критеријуми:

 

 1. радно искуство у струци (које се доказује Уговорима о раду) уз напредно знање коришћења функција ИЗИС-а и ХЕЛИЈАНТА
 2. оцена на разговору

 

Комисија заказује термин разговора са кандидатима или оцењивање кандидата на начин у складу са ставом 2. члана 7. Правилника. Акo Комисија, уместо разговора, утврди други начин оцењивања кандидата у складу са ставом 2. члана 7, у записник се уносе добијени резултати тестирања, провере практичног знања, провере способности или вештина, а све у оквиру утврђеног броја бодова - оцена на разговору.

 

Заинтересовани кандидати подносе ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (e-maila) СКЕНИРАНЕ (НЕ ФОТОГРАФИСАНЕ) - фотокопије:

 

 • пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и ОБАВЕЗНО е-mail адресом;
 • фотокопију доказа о завршеној вишој/струковној школи смер инг. информационих технологија и система – диплома или уверење;
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је сведочанство издато на девојачко презиме или решење о промени презимена или имена надлежних органа из других разлога);
 • фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује због израчунавања стажа осигурања као и минулог рада);
 • доказа о радном искуству на датим пословима (које се доказује Уговорима о раду, а ради правилног бодовања радног искуства у струци и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује);

 

Опис посла:

 • поставља и одржава интегрисани система рачунарске и мрежне опреме - сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза,
 • поставља и одржава интегрисани систем системског софтвера и сервиса - оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса - електронске поште, интранета, интернета и других,
 • поставља и одржава интегрисани систем заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и модела израда резервних копија података,
 • учествује у изради пројектне документације,
 • тестира програмске целине по процесима,
 • подешава и прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду рачунарске и мрежне опреме - сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза,
 • инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду системског софтвера и сервиса - оперативних система, корисничких апликација, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса - електронске поште, интранета, интернета, система заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса и израда резервних копија података,
 • врши послове праћења квалитетног рада информатичке мреже у делу хардвера,
 • израђује пројектну документацију рачунарских мрежа,
 • предлаже краткорочне и дугорочне планове и динамику развоја рачунарских мрежа,
 • издаје налоге за реализацију радова над хардвером и рачунарком мрежом,
 • предлаже краткорочне и дугорочне планове набавке ИТ опреме, потребних резервних делова и потрошног материјала,
 • стара се о исправном раду рачунарске мреже,
 • стара се о приступу интернету и развоју интернет презентација,
 • стара се о лиценцама оперативних система, софтверских алата, драјвера, антивирусних програма и другог лиценцираног софтвера,
 • комуницира са сервисерима опреме,
 • прати иновације из области информатике,
 • дужан је да се у свом раду придржава процедура и упутстава предвиђених системом квалитета,
 • обавља и друге послове за које је едукован по налогу шефа одсека и начелника службе.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

 • оверену фотокопију: дипломе о завршеној вишој/струковној школи; неоверене фотокопије: одјаве на претходно осигурање – МА обрасац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа (уколико је са чипом понети је са собом ради очитавања); фотокопију картице текућег рачуна; картицу здравственог осигурања ради усаглашавања у надлежном РФЗО-у; радну књижицу уколико је поседује (због израчунавања стажа осигурања као и минулог рада); листинг из ПИО уколико је остварио стаж осигурања пре заснивања радног односа (који није евидентиран у радној књижици или исту не поседује); фотокопију извода из матичне књиге рођених за децу до 14 година живота ради увећања броја дана годишњег одмора.

 

 

Пријаве на конкурс кандидати подносе ИСКЉУЧИВО путем електронске поште са свим елементима који су захтеване конкурсом, на e-mail: kadrovska@bkosa.edu.rs

 

Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком (subject) "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за: 1 АДМИНИСТРАТОРА ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА у Служби за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику и напредним зањем коришћења функција ИЗИС-а и ХЕЛИЈАНТА“.

 

 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.