Zavod za urgentnu medicinu Niš

Na osnovu Instrukcije Ministarstva zdravlja broj 1201-151/2020-02 od 30.08.2022.god.,  na osnovu čl. 7 i 8 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ("Sl.glasnik RS" broj 96/19 i 58/20),  na osnovu  člana 3 i 4 stav 1. alineja 5. Kadrovskog Plana br: 112-01-200/2018-02 od 20.08.2018.god. i Statuta Zavoda za urgentnu medicinu Niš, broj 1518 od 15.03.2021.. godine u svojstvu  v.d.direktora Zavoda donosim:

 

 

O D L U K U

 

o potrebi za zasnivanjem  radnog odnosa sa 1 (jednim) radnikom  za poslove službenika za  zaštitu, bezbednost i zdravlja na radu, sa punim radnim vremenom na određeno vreme, najduže do 31.12.2022.godine, zbog povećanog obima posla.

                                                     

     Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavlјivanja na oglas su:

 

  • Završen fakultet VII/1 stepen stručne spreme, na osnovnim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova.
  • Položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.
  • Položen stručni ispit za radnike sa visokim obrazovanjem iz oblasti zaštite od požara.

 

 Prilikom prijavlјivanja na oglas potrebno je dostaviti original ili overena sledeća dokumenta:

  • Molbu u kojoj je navedeno radno mesto za koje se kandidat javlјa,
  • Diplomu o završenom fakultetu   VII/1 stepen stručne spreme, (overena fotokopija),
  • Uverenje o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i uverenje o položenom stručnom ispitu za radnike sa visokim obrazovanjem iz oblasti zaštite od požara (overene fotokopije) 
  • Važeća lična karta očitana ili fotokopija,
  • Uverenje  da kandidat nije osuđivan (original ne starije od 6 meseci),
  • Uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (original ne starije od 6 meseci),
  • Kratka biografija CV.

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavlјivanja na internet sajtu Ministarstva zdravlјa Republike Srbije.


Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: Zavod za urgentnu medicinu  Niš,

18 000 Niš, ul. Vojislava Ilića bb sa naznakom „Za oglas za službenika“ .

Kandidati podnošenjem prijave daju saglasnost na obradu podataka o ličnosti od  ovlašćenih lica Zavoda.


Nepotpune i neblagovremene prijave se neće  razmatrati.
Postupak izbora kandidata izvršiće   v.d.direktor Zavoda, nakon proteka roka za dostavu konkursne dokumentacije.


Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa objaviti na internet sajtu Ministarstva zdravlјa Republike Srbije,  na sajtu Nacionalne službe za zapošlјavanje i na sajtu Zavoda.