ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЊАЖЕВАЦ

На основу члана 192.став 1. тачка (1) Закона о раду (“Сл.гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-УС), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС” бр.01/15), чл.22. Статута Здравственог центра Књажевац од 13.06.2007.године, Кадровског плана за Здравствени центар Књажевац за 2022.годину бр.112-01-64/20221-02 од 25.02.2022.године и Измене кадровског плана за Здравствени центар Књажевац за 2022.годину бр.112-01-64/20221-02 од 01.08.2022. године, Здравствени центар Књажевац, ул.4.јули бр.2, расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС  ЗА  ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, до повратка раднице са привремене спречености за рад дуже од 30 дана, са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 15 дана за попуњавање слободног, односно упражњеног радног места за следећe раднo местo

 

ЛАБОРАТОРИСКИ ТЕХНИЧАР – IV с.с.с.

1 (један) извршиоц

 

обавља све послове лабораториског техничара, узима узорке биолошког материјала, припрема узорке , реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка и биохемијска испитиванја у здравственој установи и у оквиру теренског рада; припрема, одржава и врши контролу исправности лабораториске опреме; одржава културу микроорганизма; ради на биохемијским и другим анализама; изводи лабораториске анализе биолошког матерјала, у складу са номенкулатуром лабораторијских услуга на примарном и секундарном нивоу здравствене заштите о чему води прописну медицинску документацију; правилно одлаже медицински отпад; обавезан/на је на хуман однос према пацијентима и професионалан и коректан однос према повереном послу и сарадницима; контролише исправност основних средстава и опреме, стручно рукује, чисти и одржава за несметан рад, писмено обавештава предпостављене, о лому, квару, потребним проправкама и недостатцима; Обавезан/на је на хуман однос према пацијентима и професионалан и коректан однос према повереном послу и сарадницима;  обававља и друге послове по налогу главне сестре и  начелника одељења, за свој рад непосредно је одговоран/на главном лаборанту и начелнику одељења.

 

II

 

Услови за обављање послова и радних задатака за лабораториског техничаера из тачке I огласа:    

- IV степен стручне спреме;

- положен стручни испит;

- поседовање дозволе/лиценце за рад (односно доказа о упису у именик надлежне коморе);

- потпуна психичка и физичка способност за обављање послова и радних задатака;

 

 

 

III

 

            Критеријуми за избор кандидата из тачке I су:

  1. просечна оцена током школовања - максимално 20 бодова

                у средњој Медицинској школи

  1. дужина чекања на запослење код НСЗ

    (након положеног стручног испита на

    пословима здравствене заштите)                                   - максимално  5 бодова

  1. искуство у струци – (подразумева

    волонтерски рад у Здравственом центру

    Књажевац након положеног стручног

    испита на пословима здравствене заштите)                   - максимално 20 бодова

  1. оцена рада у ЗЦ Књажевац подразумева

    оцену коју даје начелник, односно шеф

    службе за радно ангажовање у ЗЦ Књажевац

    након положеног стручног испита

    на пословима здравствене заштите)                               - максимално 5 бодова

  1. оцена на тесту             - максимално 30 бодова
  2. оцена на разговору - максимално 20 бодова

           

 

IVЗа посао из тачке I огласа, заинтересовани кандидати подносе:

У оригиналу:

  1. потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, (е-маил адресом) и изјавом да се против њих не води кривични поступак

 

 У овереној фотокопији следећа документа: (ОВЕРА ФОТОКОПИЈЕ НЕ СМЕ БИТИ СТАРИЈА ОД 6 МЕСЕЦИ):

1.диплому / уверење и сведочанства (за четири разреда средње медицинске школе)  о завршеном школовању на средњој медицинској школи звање лабораториски техничар;

2.уверење о положеном стручном испиту;

3.дозволу за рад – лиценцу издату од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);

4.извод из матичне књиге рођених;

5.извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме);

6.уверење о држављанству;

7.фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована);

8.фотокопију радне књижице уколико радник поседује исту;

  1. фотокопије уговора као доказ искуства у струци (подразумева волонтерско ангажовање у Здравственом центру Књажевац након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите).
  2. 10. потврду Националне службе за запошљавање као доказ дужине чекања на запослење.

 

 

V

 

Кандидат који одлуком директора буде изабран за пријем у радни однос на одређено време, пре потписивања Уговора о раду, биће дужан да достави у року од 15 дана:

- лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос,

- уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци,

- уверење да се против кандидата не води истрага и кривични поступак (уверење издаје суд) не старије од 6 месеци.

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос

 

VI

 

            Решењем директора биће формирана Комисија која ће на основу увида у приспелу документацију пријављених кандидата, кандидате рангирати  на основу критеријума из тачке III (подтачка 1. до.3), примењујући пропорционалну методу бодовања где ће кандидат који има најбоље показатеље-параметре остварити максималан број бодова а сви остали пропорционално мање бодова у односу на кандидата са највише бодова. Критеријум из тачке III (подтачка 4) ове одлуке бодоваће начелници односно шефови служби у З.Ц. Књажевац у којима је кандидат био радно ангажован након положеног стручног испита.

После спроведеног бодовања од стране комисије и начелника односно шефова служби у З.Ц. Књажевац, првих пет кандидата са највише бодова, биће позвани на разговор са директором установе којом приликом ће и писмено одговарати на стручна питања из области медицине и имати прилике да се лично представе. О спроведеном тесту и разговору са кандидатима обавезно се сачињава записник.

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос доноси директор на основу извештаја Комисије, оцене-бодовања начелника односно шефова служби у ЗЦ Књажевац, оцене на тесту и оцене-бодовања које кандидат добије на разговору.

 

VII

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за опште правне и кадровске послове Здравственог центра Књажевац.

У овом огласу користи се мушки граматички род, с тим да се односи на особе мушког и женског рода, без дискриминације.

 

 

 

VIII

 

Оглас се објављује на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs) и огласној табли Здравственог центра Књажевац.
Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs)

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће се разматрати.

Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Пријаве на оглас могу се поднети лично или послати препорученом  поштом на адресу Здравственог центра Књажевац, ул. 4. јули бр.2, 19350 Књажевац, (Одељење за опште правне и кадровске послове Здравственог центра Књажевац) са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место лабораториски техничар.“