ОПШТА БОЛНИЦА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

На основу члана 7.-9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (,,Сл. гл РС“1/15), члана 24.-27. и члана 192. Закона о раду, Кадровског плана за 2022 годину бр. 112-01-64/2022-02 од 08.03.2022.г. и Сагласности  Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање бр.112-01-557/2022-02 од 05.07.2022.године, в.д. директор Опште болнице Петровац на Млави расписује,

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос

 

  1. на одређено време ради замене одсутног запосленог, са пуним радним временом, и то:
  2. a) Магистар фармације-медицински биохемичар – извршилаца 1 (један);

 

2.На одређено време због повећаног обима посла,са пуним радним временом  и то:

 

б) Доктор медицине – извршилаца 1 (један);

 

 

Услови: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

 

Под 1 а).

-високо образовање;

-на студијама другог степена (мастер академске студије), по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 

 уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

-стручни испит;

-лиценца;

-најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са завршеном  високом школом, магистар фармације-медицински биохемичар.

 

Под 2.б)

-високо образовање;

-на интегрисаним академским студијама медицине, по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама медицине у трајању од најмање пет година, по пропису који је 

 уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

-стручни испит;

-лиценца;

-најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

 

 

Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са завршеним медицинским факултетом и положеним стручним испитом за доктора медицине

 

 

ОСТАЛО: уз пријаву поднети краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, фотокопију радне књижице уколико кандидат има радни стаж или потврду послодавца (други доказ о радном искуству), оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију извода из матичне књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме, оригинал или оверену копију уверења о држављанству, копију/очитану  личну карту.

НАПОМЕНА: Лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је да достави кандидат који буде изабран пре пријема у радни однос.

 

Kомисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос  обавиће се разговор,ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о изборукандидата.  

                                                               

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и административне послове Опште болнице Петровац на Млави.

 

Рок за пријављивање: 8 (осам) дана од дана објављивања у Службеном гласилу Националне службе за запошљавање „Послови“.

Пријаве слати у затвореним  ковертама на адресу Општа болница Петровац на Млави, Моравска број 2, 12300 Петровац на Млави, или доставити лично у Правну службу Опште болнице Петровац на Млави.

 

Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узета у разматрање при избору кандидата.