ОПШТА БОЛНИЦА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

На основу члана 7.-9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (,,Сл. гл РС“1/15), члана 24.-27. и члана 192. Закона о раду, Кадровског плана за 2022 годину бр. 112-01-64/2022-02 од 08.03.2022.г. и Сагласности  Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање бр.112-01-557/2022-02 од 05.07.2022.године, в.д. директор Опште болнице Петровац на Млави расписује

 

О Г Л А С

 за пријем у радни однос

1  на неодређено са пуним радним временом, и то:

а) Медицинска сестра/техничар у кабинету за пријем стационарних болесника – извршилаца 1 (један);

б)Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, у јединици за палијативно збрињавање -извршилаца 1 (један);

в) Медицинска сестра/техничар  у интензивној нези нивоа 2- извршилаца 1 (један);

г) Доктор медицине специјалиста радиолошке дијагностике – извршилаца 1 (један);

 

Услови: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

 

Под 1. а)

- средње образовање 

- стручни испит;

-  лиценца и  решење о упису у комору,

 

- најмање 1 година радног искуства на наведеним пословима

 

Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са завршеном  средњом медицинском школом, медицинска сестра/техничар у кабинету за пријем стационарних болесника

Под 1. б)

- средње образовање

- стручни испит;

-  лиценца и  решење о упису у комору,

 

- најмање 6 месеци радног искуства на наведеним пословима

 

Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са завршеном  средњом медицинском школом, медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима-јединица за палијативно збрињавање.

Под 1. в)

- средње образовање

- стручни испит;

-  лиценца и  решење о упису у комору,

 

- најмање 6 месеци радног искуства на наведеним пословима

 

Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са завршеном  средњом медицинском школом, медицинска сестра/техничар  у интензивној нези нивоа 2.

Под 1. г)

-Високо образовање

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника,

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

-стручни испит,

-лиценца,

-специјалистички испит из радиологије.

 

  1. Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са завршеним медицинским факултетом и положеним испитом из радиологије
  2. Остало: уз пријаву поднети краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију уверења о положеном специјалистичком испиту из радиологије,оверену копију о положеном стручном испиту, оверену копију лиценце и решења о упису у комору, фотокопију радне књижице уколико кандидат има радни стаж или потврду послодавца (други доказ о радном искуству), оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију извода из матичне књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме, оригинал или оверену копију уверења о држављанству, копију/очитану личну карту.

НАПОМЕНА: Лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је да достави кандидат који буде изабран, пре пријема у радни однос.

 

Kомисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, обавиће се разговор, ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата.

                                                               

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и административне послове Опште болнице Петровац на Млави.

 

Рок за пријављивање: 8 (осам) дана од дана објављивања у Службеном гласилу Националне службе за запошљавање „Послови“.

Пријаве слати у затвореним  ковертама на адресу Општа болница Петровац на Млави, Моравска број 2, 12300 Петровац на Млави или доставити лично у Правну службу Опште болнице Петровац на Млави.

Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узета у разматрање при избору кандидата.