ДОМ ЗДРАВЉА ''ДР МАРТОН ШАНДОР''

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и сагласности Министарства здравља бр.112-01-131/2022-02 од 03.03.2022.године (''Сл.гласник РС'' број 1/15), расписује се

J А В Н И   О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I`

Оглашава се пријем у радни однос на  неодређено време , са пуним радним временом:

  1. Референт за финансијско-рачуноводствене послове - 1 извршилац

II

Услови за заснивање радног односа

  • Средње образовање 

III

Уз пријаву се подносе следећа документа:

  • кратка биографија
  • диплома о завршеној средњој школи

IV       

Рок за подношење пријава је 8 дана.

V

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави лекарско уверење о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

VI

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе

VII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web.страници Дома здравља Др Мартон Шандор Мали Иђош.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон: 024/4730-236

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу Дома здравља ''Др Мартон Шандор'' Мали Иђош на адресу Мали Иђош, Занатлијска бр.1. са назнаком ''Пријава за оглас''.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.