Дом здравља „Стари град“

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс I), Кадровског плана за Дом здравља „Стари град“ за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 29.07.2022. године, и Дописа Министарства здравља Републике Србије бр. 120-01-151/2020-02 од дана 30.08.2022.године, о продужењу примене инструкције о реализацији тачке 3. кадровских планова здравствених установа из Плана мреже здравствених установа бр.  120-01-151/2020-02, од 25.12.2022.г., од 8.03.2021.г., од 01.06.2021.г., од 26.08.2021.г., 02.12.2021.г., и 8.02.2022.г., до дана 31.12.2022.године, в.д. директора расписује Конкурс  за пријем у радни однос на одређено време и објављује следећи:

 

Ј А В Н И    О Г Л А С

           Назив посла:

 

Медицинска сестра / техничар у амбуланти – 1 извршилац

 

            Опис посла:

 • пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију и евиденције;
 • у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену;
  • припрeмa просторије, oпрeму и урeђaje зa рaд и распрема на крају рада;
 • припрема пацијента за дијагностичко терапијске процедуре;
 • учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви и др ) и врши антропометријска мерења;
  • спроводи терапијске процедуре по налогу лекара;
  • обавља пријем пацијената, врши тријажу пацијената и указује доктору на хитност пружања медицинске услуге по приоритету, заказује посете;
  • спроводи здравствено васпитни рад у оквиру тимског рада у амбуланти и на терену;
 • -фактурише услуге за потребе електронске фактуре према РФЗО у складу са номенклатуром;
  • исправља накнадно оспорене фактурисане услуге настале личном грешком приликом уноса;
  • заказује превентивне и куративне прегледе;
 • врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената;
 • правилно одлаже медицински отпад;
  • врши контролу хигијене простора;
 • -формира радни распоред лекара у интегрисаном здравственом информационом систему
 • -наплаћује партиципацију;
  • обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног руководиоца и њему одговара за свој рад.

 

Стручна спрема/образовање:

   • средње образовање

 

Додатна знања / испити /искуство:

 • стручни испит;
 • лиценца;
 • познавање рада на рачунару.
 • најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара;

           

            Начин заснивања радног односа: на одређено време.

 

            Радно време: Пуно радно време.

 

            Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу.
 • Копија дипломе/сведочанства о завршеном средњем образовању
 • Копија лиценце
 • Копија доказа о радном искуству

            Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Критеријуми за пријем у радни однос и рангирање кандидата су: оцена на разговору (интервју).

 

            Напомена: На разговор (интервју) биће позвани кандидати који испуњавају услове и који су благовремено доставили сву потребну документацију.

 

            Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

 

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс – Медицинска сестра / техничар у амбуланти“.

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.