ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

            На основу члана 16. Статута Опште болнице Сремска Митровица, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020-Анекс I),  в.д.директора Опште болнице Сремска Митровица

 

                                                                     Р а с п и с у ј е

                                                                        О  Г  Л  А  С

                                            за пријем у радни однос на одређено време

 

  1. Виши физиотерапеутски техничар-Служба за физикалну медицину и рехабилитацију-Сектор заједничких медицинских послова, на одређено време, до 3 месеца, због повећаног обима посла, са пуним радним временом.

                                                                                                                                                            Извршилац 1                                           

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Високо образовање из области медицине, на основним студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године смер струковни физиотерапеут  или на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,смер – виши физиотерапеут, положен стручни испит.

Опис:  Обавља специјалне видове физикалне терапије (експоцијалне струје, кинези терапију  и сл.). Непосредно спроводи третман физикалне медицине и рехабилитације. Врши  активну терапију код пацијената код којих је нужна физикална терапија под надзором и по упутствима доктора медицине-специјалисте физикалне медицне и рехабилитације Ради уз помоћ апарата за физикалну  терапију, електротерапију, и стара се да исти увек буду у исправном стању.Спроводи електростерилизацију, кинези терапију,  хидротерапију, парафинску    терапију. Ради и друге послове из своје стручности за  целокупну амбуланту по налогу доктора у амбуланти и  шефа којима је  непосредно и одговоран.         

                                                                          

 

  1. Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима-Општи одсек-Одељење интерне медицине 2-Служба интерне медицине-Сектор за интернистичке гране медицине, на одређено време, до 6 месеци, на упражњено радно место, са пуним радним временом.

                                                                                                                                                            Извршилац 1                                           

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

 

Услови: Средње образовање у трајању од четири године, Завршена средња Медицинска школа  општег смера, положен стручни испит .

Опис:   Врши стручну помоћ при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљена   редовним школовањем. Непосредно учествује у нези болесника од пријема до отпуста са оделења према дневном распореду рада. Врши поделу терапије према упуту доктора датом на листи за терапију и уноси врсту и количину лека који је дала пацијенту у књигу терапије. Припрема материјал и инструменте за стерилизацију и исту спроводи. Води рачуна о исправности апарата, инструмената и материјала којима се служи у раду. Учествује у подели хране пацијентима, уредно води медицинску документацију и    шаље потребне извештаје. Даје предлог главној сестри за побољшање рада из свог домена. Врши и друге послове које јој према указаној потреби одреди начелник, шеф оделења, главна сестра оделења и ординирајући доктор. За свој рад одговорaн је начелнику, шефу оделења, главној сестри оделења.

 

  1. Техничар одржавања одеће-Одељење за одржавање хигијене-Служба за техничке послове- на одређено време, до повратка одсустне раднице са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, са пуним радним временом.

                                                                                                                                                            Извршилац 1                                           

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови:Завршена Основна школа.

Опис: Врши све радне операције на прању и пеглању веша.  Сортира и фајта веш. Пегла пелене, лекарску постељину, мантиле, хаљине, панталоне, лекарске униформе и блузе, сукње, кошуље, кецеље, капе, маске, завесе и остале предмете од текстила. Пеглање врши ручно и машински. Сортира и слаже по бројевима веш, мантиле, хаљине, лекарске униформе и др. Врши све радне операције на прању веша. Приликом предаје смене дужан је да веш машину преда наредној смени очишћену и опрану. Сортира веш за прање. Пере пелене, лекарску постељину, мантиле, хаљине, панталоне, лекарске униформе и блузе, сукње, кошуље, кецеље, капе, маске, завесе и остале предмете од текстила.  Ради и друге послове из свог домена стручности, а по налогу шефа, начелника и помоћника директора сектора, којима непосредно и одговара за свој рад.

Ради и друге послове из свог домена стручности, а по налогу шефа, начелника и помоћника директора за техничке послове, којима непосредно и одговара за свој рад.

 

  1. Помоћни радник-Одељење за исхрану болесника -Служба за техничке послове- на одређено време, до 6 месеци, на упражњено радно место, са пуним радним временом.

                                                                                                                                                            Извршилац 1                                           

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена Основна школа, положен курс из хигијене животних намирница.

Oпис: Припрема, чисти, ручно и машински намирнице. Одржава хигијену у простoријама. Пере судове и машине. Скупља амбалажу и остатке. Помаже при дистрибуцији хране. Преноси требовану храну из магацина у кухињу. Ради и друге послове из свог делокруга по налогу шефа, начелника и помоћника директора за техничке послове  којима непосредно и одговара за свој рад.

 

 

5.Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге-Служба за специјалистичко-консултативне прегледе-Сектор заједничких медицинских послова,до

6 месеци, на упражњено радно место, са пуним радним временом.    

                                                                                                                             Извршилац 1

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена Основна школа ,  положен курс из хигијене животних  намирница, личној хигијени и заразним болестима.

Опис:   Чисти и уређује све просторије и нуспросторије службе као и сав инвентар..Избацује смеће, чисти прашину, пере подове, прозоре, пере ходнике и степеништа и чисти и дезинфикује санитарне чворове-свакодневно. Учествује у допремању  санитарног и другог материјала из магацина до амбуланте тј.одељења. Стара се о рационалној употреби материјала за одржавање чистоће и води евиденцију о потрошњи. Ради и све друге послове на свом одељењу и другим одељењима истог сектора по налогу  главне сестре оделења, везано за потребе места извршења рада.

 

6.Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге-Општи одсек, Одељење интерне медицине 2-Служба интерне медицине-Сектор за интернистичке гране медицине, на одређенпо време до 6 месеци, на упражњено радно место, са пуним радним временом.           

                                                                                                                             Извршилац 2

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена основна школа,положен курс из хигијене животних намирница, личне хигијене и заразним болестима.

Опис:   Одржава чистоћу просторија у којима се обављају прегледи и интервенције, соба у којима леже   болесници, кухиња и других просторија утврђених према распореду рада. Одржава хигијену  санитарних просторија и просторија које се употребљавају за пацијенте и особље (степеништа,холова, ходника,чекаоница и др.).Помаже медицинским сестрама-техничарима око преноса болесника. Учествује у допремању санитарног и другог материјала до и са оделења (веша, хране   идр.). Стара се о исправности средстава која су јој дата на употребу  задужена је и  финансијски одговара за потрошњу и употребу  истих. О свим неправилностима обавештава главну сестру. Води евиденцију о потрошњи материјала за одржавање чистоће и о истој подноси извештај главној сестри. Обављају и друге послове по налогу главне сестре. За свој рад одговорна је главној сестри, сестрама на оделењу, односно начелнику сектора,  којима непосредно и одговара   за свој рад. 

 

 

 

 

 

 

 

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

    - Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

    - Фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

    - Фотокопија  положеног стручног испита

    - Фотокопија лиценце или Решења о упису у Комору мед.сестара и здрав.техничара

     - Положен курс из хигијене животних намирница, личне хигијене и заразним болестима

    - Фотокопија важеће личне карте

    - Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом  

 

Напомена: Кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од надлежног Диспанзера медицине рада.У случају да изабрани кандидат не испуњава услове у погледу здравствене способности за рад на радном месту, вршиће се поновни избор из реда кандидата који су конкурисали за то радно место.

                        Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се путем поштe или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за који оглас и које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

  Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.