Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“

На основу  члана 7. и 8. .Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија , АПВ и Јединица локалне самоуправе („Сл.Гласник РС“ бр.96/19 ) , члана 20. Статута Специјалне болнице за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква и одлуке в.д.директора Специјалне болнице за плућне болести “Др Будислав Бабић“ у Белој Цркви бр. 284/2 од дана 20.09.2022.године расписује се

 

 

                                            ЈАВНИ    ОГЛАС

                                        За пријем у радни однос

 

Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом , за послове :

 

 

  1. Доктор медицине , специјалиста интерне медицине – 1 извршилац

 

VII степен стручне спреме  медицински факултет.

 - интегрисаним академским студијама , по пропису који уређује високо образовање , почев од 10.09.2005.године,

- основним студијама у трајању од најмање четири године , по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.године 

Завршене специјалистичке студије .

 

Уз пријаву са кратком биографијом , адресом и контакт телефоном, приложити :

  • Оверену фотокопију дипломе о завршеном факулету,
  • Оверену фотокопију уверења о завршеном стручном испиту по завршеном факултету,
  • Оверену фотокопију уверења о завршеним специјалистичким студијама из интерне медицине ,
  • Лиценца,
  • Уверење да кандидат није кажњаван из СУП-а ,
  • Уверење да се протв кандидата не води кривични поступак из суда,
  • Доказ да је кандидат држављанин Републике Србије ,
  • Лекарско уверење о општој здравственој способности,

 

Рок за подношење пријава је 8 ( осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „ ПОСЛОВИ“ .

 

Пријаве слати на адресу : Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“  Бела Црква , Милетићева 55 , са назнаком „Јавни огласи „ и навести радно место за које се конкурише.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

           Контакт особа Дипл.правник Гизика Недељковић 013/851-241