Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“

На основу  члана 7. и 8. .Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија , АПВ и Јединица локалне самоуправе („Сл.Гласник РС“ бр.96/19 ) , члана 20. Статута Специјалне болнице за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква и одлуке в.д.директора Специјалне болнице за плућне болести “Др Будислав Бабић“ у Белој Цркви бр. 284/2 од дана 20.09.2022.године расписује се

 

 

                                            ЈАВНИ    ОГЛАС

                                        За пријем у радни однос

 

Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом , за послове :

 

 

  1. Послови сервирања хране болесницима - 1 извршилац,
  2. Спремачица у просторијама у којима се обавља здравствена делатност –

                  1 извршилац,

  1. Ложач парних котлова - 1 извршилац.

 

Уз пријаву са кратком биографијом , адресом и контакт телефоном, приложити :

  • Оверену фотокопију дипломе,
  • Уверење да кандидат није кажњаван из СУП-а ,
  • Уверење да се протв кандидата не води кривични поступак из суда,
  • Доказ да је кандидат држављанин Републике Србије,
  • Лекарско уверење о општој здравственој способности,

 

Услови за послове  сервирања хране болесницима и  спремачица у просторијама у којима се обавља здравствена делатност :

- Завршена основна школа.

 

Услови за послове  ложач парних котлова  :

- Завршена средња школа ( III степен стручне спреме ) ,

-  сертификат за руковаоца парних котлова.

 

Рок за подношење пријава је 8 ( осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „ ПОСЛОВИ“ .

Пријаве слати на адресу : Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“  Бела Црква , Милетићева 55 , са назнаком „Јавни огласи „ и навести радно место за које се конкурише.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

           Контакт особа Дипл.правник Гизика Недељковић 013/851-241