Дом здравља Савски венац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник“ РС бр. 96/2019 и 58/2020), тачке 3. Став 6 Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља Савски венац за 2021.годину број 112-01-114/2021-02 од 01.07.2021.године, ,и Одлуке директора дел. бр. 4555 од 19.09.2022. године

 

Расписује се

О Г Л А С

За пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2022.године, са пуним радним временом:

доктор медицине специјалиста интерне медицине за рад на пословима

доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности-интерна медицина  - 2 извршиоца

Услови:

 

Радно место: Доктор медицне специјалиста у специјалистичкој делатности-интерна медицина

Захтевана врста образовања

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника

Захтевана додатна знања/испити

  • Стручни испит,
  • лиценца,
  • специјалистички испит

Захтевано радно искуство

Најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

- фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету

- фотокопију дипломе о завршеној специјализацији

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту

- доказ о радном искуству

- фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у комору

- фотокопију личне карте

- фотокопију уверења о држављанству

- фотокопију извода из Матичне књиге рођених

- пријаву на оглас са кратком биографијом  са наведеном адресом и контакт телефоном

 

Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос.

Кандидати који буду примљени у радни однос дужни су да доставе оверене копије горе наведене документације.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министрства здравља РС

 

Пријаве се подносе на адресу:

Дом здравља Савски венац, Београд, ул. Пастерова бр. 1, са назнаком „за оглас“ .

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове.

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.