ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013,75/2014,13/2017-Одлука УС,113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 96/2019,58/2020-Анекс I), члан 22. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а по Захтеву за расписивање јавног огласа за пријем у радни однос ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на  рад, у циљу ефикасности рада Центра за хигијену и хуману екологију, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију и Одлуке директора Градског завода број V-5-4686/1 од 16.09.2022. године, расписује се:

                                                   ЈАВНИ ОГЛАС

                                           за пријем у радни однос

 

                                                              I

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом

 

  1. 1. Један ( 1 ) извршилац на радно место Хемијски техничар Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад,

 

- Опис посла: учествује у процесу припреме и анализе узорака за физичка, физичко-хемијска испитивања, под стручним надзором аналитичара; учествује у обради података лабораторијских анализа и изради одговарајућих извештаја; прави потребне реагенсе; учествује у вођењу лабораторијске документације; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу главног техничара Лабораторије, шефа Одсека и начелника Лабораторије.

 

- Услови:

  • средње образовање хемијске струке.

 

- Додатни услов:

 

  • Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност.

( Претходно радно искуство у области испитивања хемијских и физичко-хемијских особина воде за пиће, намирница, предмета опште употребе, козметичких производа, Обученост за самостално припремање и анализу горе наведених матрикса применом аналитичких метода у течној хроматографији, волуметрији, електрохемији, Искуство у примени захтева стандарда ISO 17025, SRPS ISO 14001 и 9001, потврду о самосталном спровођењу QC/QC контрола хемијских анализа ).

 

Пожељно је да кандидати доставе изјаву установе у којој су стекли искуство у раду за горе наведене допунске услове.

 

 

- Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије (неоверене) следећих докумената:

  • диплому/уверење  о завршеном средњем образовању хемијске струке;
  • извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);
  • уверење о држављанству;
  • фотокопију/очитану личну карту;
  • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

                           II

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

 

                                                                        III

 

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља као и на огласној табли и интернет порталу Градског завода за јавно здравље, Београд.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар односно Јединицу у којој се то радно место налази). Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.