ОПШТА БОЛНИЦА ВРШАЦ

На основу чланова 5. - 9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019), чланова 7. – 9. Колективног уговора код Опште болнице Вршац бр. 01-618 од 28.05.2020. године, Кадровског плана Опште болнице Вршац, Вршац за 2022. годину бр. 112-01-64/2022-02 од 01.02.2022. године, в.д. директора Опште болнице Вршац, Вршац и Обавештења Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава бр. 112-01-665/2022-02 од 12.08.2022.године на основу Закључка 51 број:112-6076/2022 од 29.07.2022. године, в.д. директора Опште болнице Вршац, Вршац расписује:

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Расписује се оглас за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом:

 1. Доктор медицине...............1 извршилац

са описом послова као у Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Вршац, Вршац;

           Услови за заснивање радног односа су:

 • високо образовање: на интегрисаним академским студијама (медицински факултет), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у трајању од најмање пет година (медицински факултет), по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године .
 • стручни испит;
 • лиценца;
 • минимум годину дана радног искуства у здравству.

 

 1. Медицинска сестра-техничар (општег смера)...............1 извршилац

са описом послова као у Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Вршац, Вршац;

            Услови за заснивање радног односа су:

 • средња медицинска школа општег смера ( IV степен стручне спреме)
 • стручни испит;
 • лиценца;
 • минимум годину дана радног искуства у здравству.

 

 

 1.  Спремачица............... 1 извршилац

са описом послова као у Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Вршац, Вршац;

            Услови за заснивање радног односа су:

 • основно образовање
 • минимум годину дана радног искуства у здравству.

 

Заинтересовани кандидати подносе неоверене фотокопије:

 • пријаву на оглас са личном и радном биографијом са адресом и тачно наведеним радним местом за које кандидат конкурише, контакт телефоном и е-mail адресом;
 • диплома о стеченом високом образовању, за радно место под редним бројем 1. ; диплома о стеченом средњем образовању, за радно место под редним бројем 2. , сва четири сведочанства, за радно место под редним бројем 2. , сведочанство о завршеној основној школи, за радно место под редним бројем  3.;
 • уверење о положеном стручном испиту за радно место под редним бројем 1. и 2. ;
 • одобрење за самосталан рад (лиценца или решење о упису у именик коморе) за радно место под редним бројем 1. и 2. ;
 • потврда о радном искуству за радно место под редним бројем 1. , 2. и 3. ;
 • извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа.

 

Оглас ће бити објављен на огласној табли Опште болнице Вршац,Вршац , на web страници Опште болнице Вршац, Вршац (www.obvrsac.com) и на web страници Министарства здравља РС.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за одлуку о избору кандидата.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.

Пријаве се подносе лично у затвореној коверти у писарници Опште болнице Вршац, Вршац или путем препоручене поште на адресу : Општа болница Вршац ,Вршац, улица Абрашевићева бб, 26300 Вршац са напоменом „ Пријава на оглас за пријем у радни однос на неодређено време (навести тачан назив радног места за које кандидат подноси пријаву)“.