СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

насеље Озрен бб

18230 Сокобања

расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у  радни  однос  на одређено време ради замене радника на боловању

један извршилац  на пословима Сервир

 

Опис посла: уређује просторије за сервисирање, поставља столове и столњаке и прима потребан прибор за услуживање; 

- сервира храну и пиће пацијентима у трпезарији а по потреби и на одељењима и гостима болнице;

-Води рачуна о правилном послуживању и опхођењу са болесницима,  радницима и

гостима.

-Одржава чистоћу трпезарије,  и приручних кухиња на одељењима.

-Пере прибор за јело и одржава хигијену осталог инвентара.

-По налогу дијететичара обавља послове почетне припреме хране

 (помоћни кухињски послови ) и послове магационера.

-За свој рад одговара шефу кухиње

 

 

-Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

- средње образовање,III  степен стручности, конобар или сервир

 

 

Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:

  • Пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи смер конобар или сервир

 

Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

 

  • Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа, у листу "Послови" Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон 018/830-927

 

  • Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на адресу Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања насеље Озрен бб 18230 Сокобања, уз напомену "пријава на оглас за сервира  " или лично у просторијама Болнице.