УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

На основу Одлуке в.д. директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 13460 од 21.09.2022. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-737/2022-02 од 01.09.2022. године о Закључку 51 бр: 112-6748/2022 од 30.08.2022. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чл. 7., 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

 

 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ  КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима

на неодређено време са пробним радом од 6 месеци за:

 

 

ТЕХНИЧКИ РАДНИЦИ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 7 ИЗВРШИОЦА:

 

I за Службу за техничке и друге сличне послове

-1 домар/мајстор одржавања са средњом стручном спремом на неодређено време са пробним радом од шест месеци за рад у Одсеку за одржавање система медицинских гасова

 

Услови: средње образовање;

 

II за Ковид болницу

-3 магационера/економа са средњом стручном спремом на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

Услови: средње образовање;

 

-3 возача санитетског возила са средњом стручном спремом на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

Услови: средње образовање, возачка дозвола Б категорије;

 

 

ПОМОЋНИ РАДНИЦИ СА НИЖОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 16 ИЗВРШИОЦА:

 

I за Ковид болницу

-15 помоћних радника на нези на осталим болничким одељењима на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

-1 курир на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

Услови: основно образовање;

 

 

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву, као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом кандидат конкурише
  • доказ о радном стажу, уколико кандидат има радни стаж (копија радне књижице, листинг из ПИО фонда и друго)
  • фотокопију возачке дозволе Б категорије (за кандидате који конкуришу за радно место возача)
  • уверење о држављанству

 

Описи послова за радна места су утврђена Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Универзитетског клиничког центра Србије и кандидатима је доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Универзитетског клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Универзитетског клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Универзитетски клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије.

 

Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.