ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД

На основу Одлуке в.д. директора Института број 4078 од 21.09.2022. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

 

О  Г  Л  А  С

 

 

за пријем у радни однос са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца за рад на Пројекту „Родитељска кућа“, на одређено време, док Пројекат „Родитељска кућа“ траје:

 

СПРЕМАЧ/СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТЕНЕ УСЛУГЕ – 1 извршилац       

Шифра радног места : З 037001                                                                                                      

Услови :

Стручна спрема/образовање: основно образовање

 

Опис послова у складу с пројектним задатком:

-    одржава хигијену и дезинфекцију просторија, болесничких соба, санитарних просторија, службених просторија, операционог блока, помоћних просторија и осталих просторија;

-    одржава хигијену и дезинфекцију намештаја и инвентара у болесничким собама и одговара за хигијену истих;

-    одговара за правилно прикупљање и одлагање отпадног материјала;

-    врши прање и дезинфекцију ноћних посуда;

-    брине о пријему и дистрибуцији чистог веша и прописаном прикупљању, одлагању и одвожењу прљавог веша у вешерај;

-    одговоран је за правилну употребу дезинфекционих средстава под надзором главног санитарног техничара

-    обавља послове хигијене у административним просторијама;

-    по потреби обавља послове  на одржавању хигијене дворишта

-    обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу главног санитарног техничара, главне /одговорне сестре радне јединице у којој обавља посао и  руководиоца радне јединице.

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

Да поседује завршену основну школу

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеној основној школи

-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од 6 месеци,

-Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од  6 месеци,

-Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на интернет Порталу Националне службе за запошљавање.

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

 

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави:

  • Фотокопију личне карте
  • уредан санитарни налаз што доказује санитарном књижицом
  • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела)
  • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

 

Оглас објавити на интернет порталу Националне службе за запошљавање и на интернет порталу Министарства здравља Републике Србије.

 

Пријаве се предају  у затвореној коверти поштом на адресу Института са назнаком за које радно место се кандидат пријављује.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Оглас објавити на интернет порталу Националне службе за запошљавање и на интернет порталу Министарства здравља Републике Србије.