ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

 

            На основу члана 16. Статута Опште болнице Сремска Митровица, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020-Анекс I)  на основу дописа Министарства здравља Републике Србије, број 112-01-665/2022-02 од дана 18.08.2022.године, закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:112-6076/2022 од 29. 07.2022.године,  в.д.директора Опште болнице Сремска Митровица

 

 

  Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на неодређено време

   

1.Виши радиолошки техничар у дијагностици- Служба за радиолошку дијагностику- Сектор заједничких медицинских поислова, на неодређено време,  са пуним радним временом.

                                                                                                                       Извршилац 1                                      

                                       

       Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017 и  95/2018) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Високо образовање на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, смер струковни медицински радиолог или на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године смер виши радиолошки техничар, положен стручни испи, лиценца.

Опис:  Асистира код РТГ снимања и скопија. Води и одговара за стручну документацију и филмотеку,  развија и издаје филмове, самостално врши снимања која му повери начелник и доктор. Врши специјална снимања, ради контрасну радиографију и томографију. Даје контрастна средства. Ради и  друге послове из свог делокруга и по налогу начелника и доктора. Изложен је опасности од јонизујућег зрачења. За свој рад непосредно одговара главном РТГ техничару и начелнику службе.Радно место са повећаним ризиком.

 

2.Медицинска сестра-техничар у операционој сали-Одељење операционе једнице са стерилизацијом- Сектор за хируршке гране медицине, на неодређено време,  са пуним радним временом.

                                                                                                                      Извршилац 1                                                                             

       Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017 и  95/2018) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови: Средње образовање у трајању од четири године, завршена средња  Медицинска школа  општег или акушерског смера, положен стручни испит, лиценца.

Опис:Припрема материјал и инструменте за стерилизацију и исту спроводи. Инструментира  код оперативног захвата и интервенција у оперативној сали, учествује у нези, терапији   болесника у постоперативном току према упутству доктора на листи за терапију. Води  рачуна о снабдевености исправности апарата и стерилности материјала и инструмената  који се употребљавају при операцији. Уредно води медицинску документацију, шаље  потребне извештаје и даје предлог главном инструментару и начелнику службе за побољшање рада из свог домена. Одазива се на позив без обзира на време ради инструментирања код указивања хитне медицинске помоћи. Ради и друге послове које одреди главни инструментар и за свој рад одговарна је  главном инстументару, начелнику Оделења и начелнику Сектора.  Радно место са повећаним ризиком.

                                                                                                            

3.Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима-Одељење опште хирургије 1 и дечије хирургије- Служба за опште хирургије-Сектор за хируршке гране медицине, на неодређено време,  са пуним радним временом.

                                                                                                                      Извршилац 1                                      

                                       

       Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017 и  95/2018) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови: Средње образовање у трајању од четири године, Завршена средња Медицинска школа  општег смера, положен стручни испит,лиценца.

Опис: Врши стручну помоћ при пружању услуга здравствене заштите, интервенцијама које се   раде,  као и прегледа. Даје ињекције и прописану терапију пацијентима, врши превијање   уз надзор доктора медицине. Узима биолошки материјал за лабораторијске анализе.   Одржава инструментарију у исправном стању и у стању употребљивости. Стара се о попуни. Материјала потребног за нормално обављање послова, одговара за чистоћу и ред обавља потребне административне послове. Прима болеснике, врши отварање и сређивање болесничких картона, контролише здравствене књижице, попуњава упуте, наплаћује услуге од лица без осигурања, наплаћује партиципацију. Поред напред наведених послова учествује у свим дијагностичким-терапеутским пословима за које је оспособљена редовним школовањем, а у вези оболења које се односе на профил рада одељења. За свој рад одговорна је главној сестри-техничару на оделењу и шефу Оделења.

 

4.Домар/мајстор одржавања-електричар-Електро одсек- Служба за техничке послове-Службе за правне, финансијске и техничке послове, на неодређено време,  са пуним радним временом.

                                                                                                                      Извршилац 1 

       Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017 и  95/2018) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

 

Услови: Средње стручно образовање електро струке,Завршена  школа за КВ електричара,  6 месеци радног искуства.

Опис: Одржава и врши поправку електричних апарата и уређаја, лифтова, веш машина и свих електро инсталација како у објектима Опште болнице. Врши увођење нових инсталација и монтирање ново набављених електричних апарата и уређаја.Ради и друге послове из свог домена стручности, а по налогу шефа и начелника одељења  којима непосредно и одговара за свој рад.

                                   

5.Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге- Служба за специјалистичко-кјонсултативне прегледе,Сектор заједничких медицинских послова, на неодређено време,  са пуним радним временом.

                                                                                                                      Извршилац 1                                      

                                       

       Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017 и  95/2018) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена Основна школа ,  положен курс из хигијене животних  намирница, личној хигијени и заразним болестима.

Опис:   Чисти и уређује све просторије и нуспросторије службе као и сав инвентар..Избацује смеће, чисти прашину, пере подове, прозоре, пере ходнике и степеништа и чисти и дезинфикује санитарне чворове-свакодневно. Учествује у допремању  санитарног и другог материјала из магацина до амбуланте тј.одељења. Стара се о рационалној употреби материјала за одржавање чистоће и води евиденцију о потрошњи. Ради и све друге послове на свом одељењу и другим одељењима истог сектора по налогу  главне сестре оделења, везано за потребе места извршења рада.

 

                                                                  

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

-  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-  Фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

-  Фотокопија уверења о положеном стручном испиту

- Фотокопија Лиценце или Решење о упису у  Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије

    -  Фотокопија важеће личне карте,

    -  Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

    -  Потврда о радном искуству (домар/мајстор одржавања)

    -  Доказ о положеној хигијени (спремач/спремачица)

    -  Уверење о држављанству ( да није старије од 6 месеци)

 

Напомена: Кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од надлежног Диспанзера медицине рада. У случају да изабрани кандидат не испуњава услове у погледу здравствене способности за рад на радном месту, вршиће се поновни избор из реда кандидата који су конкурисали за то радно место.

            Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

 

 

 

 

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се путем поштe или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за који оглас и које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

  Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.