ДОМ ЗДРАВЉА Нови Пазар

На основу чл.7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,АП или ЈЛС („Сл.гласник “ бр.96/2019),  чл.27к Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр.54/09,118/21)   сходно чл. 23. Статута Дома здравља,  а у складу са Кадровским планом Дома здравља НП за за 2022.год. бр.112-01-64/2022-02 oд 31.03.2022.год, и Измене Кадровског плана Дома здравља НП за 2022.год.  од 11.05.2022.године и Измене КПДЗ за 2022 године од  19.08.2022. године и Правилником о организацији и систематизацији радних места ДЗ  бр.298 в.д. директор Дома здравља расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

За радно место: Психолог

 • са пуним радним временим,
 • на одређено време,
 • ради замене дуже одсутног радника.

 

ОПИС ПОСЛОВА: Према Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Нови .Пазар

УСЛОВИ:

 • стечено високо образовање , VII/1 степен.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 • Пријаву на конкурс са кратком радном и личном биографијом (радно искуство), контакт телефон.
 • Оверену фотокопију дипломе
 • Очитану личну карту
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству

Пријавом на конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Ови подаци се не могу користити у друге сврхе, њих обрађује Кадровска служба Дома здравља.

Приликом заснивања радног односа , кандидати су дужни да доставе:

 • Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове који се заснивају не старије од 6 месеци.
 • Уверење суда да се против кандидата не води судски поступак, не старије од 6 месеци.
 • Уверење МУП-а да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи, не старије од 6 месеци,

                Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

          Пријаве на конкурс доставити писарници Дома здравља Нови Пазар, адреса ул.Генерала Живковића бр.1. са назнаком „ За јавни оглас“.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

          Контакт:020/311-765