ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО

На основу члана 31. Закона о раду (Сл. гласник РС бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), члана 164. став 4. Закона о здравственој заштити (Сл. гласник РС бр. 25/2019), чл. 7- 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС бр. 96/2019, 58/2020), чл. 7- 9. Колективног уговора код Завода за јавно здравље Панчево и Одлуке вд директора Завода за јавно здравље Панчево број 01-554/0-2022 од 21.09.2022. године, расписује се

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

 

 

 1. Назив радног места за које се расписује јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због замене привремено одсутног запосленог, до његовог повратка:

 

ВИШИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР/САМОСТАЛНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР (1 извршилац).

 

 

 1. Опис радног места - ВИШИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР/САМОСТАЛНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР:

- пружа стручну подршку при изради нацрта повеље интерне ревизије, стратешког и годишњег плана ревизије/припрема и подноси на одобравање руководиоцу корисника јавних средстава (руководиоцу организације) нацрт повеље интерне ревизије, стратешки и годишњи план интерне ревизије;

- пружа стручну подршку у процени области ризика;

- утврђује предмет интерне ревизије - услуге уверавања, развија критеријуме и анализира доказе и документовање процеса и процедура субјекта ревизије;

- утврђује садржај ревизорских програма и начин извештавања у појединачним саветодавним услугама;

- припрема планове обављања појединачних аранжмана интерне ревизије - услуга уверавања и саветодавних услуга;

- спроводи ревизорске процедуре у складу са методологијом рада интерне ревизије;

- обавља појединачне аранжмане интерне ревизије;

- обрађује и документује ревизорске налазе и препоруке;

- пружа стручну помоћ при саопштавању резултата појединачних ангажмана интерне ревизије путем писаних или усмених извештаја;

- подноси извештаје о резултатима појединачних ангажмана интерне ревизије, руководиоцу корисника јавних средстава (руководиоцу организације);

- сачињава периодичне и годишње извештаје/сачињава и доставља руководиоцу корисника јавних средстава (руководиоцу организације) годишњи извештај о раду интерне ревизије коришћењем упитника који припрема и објављује.

 

 

 

 

 

 

                                                       

 1. 3. Услови за радно место/Врста и степен стручне спреме за радно место - ВИШИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР/САМОСТАЛНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР:
 • Високо образовање:

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

 

 • знање рада на рачунару;
 • најмање три године радног искуства у струци према пропису којим се уређује интерна ревизија;
 • завршенa обука из области „Основи Финансијског управљања и контроле“ и из области „Основи Интерне ревизије“.

 

 1. Докази које кандидат уз биографију подноси (у оригиналу или овереној фотокопији) за наведено радно место:
 • диплома о завршеном економском факултету,
 • радна књижица или потврда Фонда за пензијско и инвалидско осигурање као доказ о радном искуству у струци,
 • потврде Министарства  финансија Републике Србије о завршеним обукама из тачке 3. овог огласа,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • уверење о држављанству,
 • извод из матичне књиге венчаних уколико су дипломе или уверења издата на девојачко презиме,
 • својеручно писана сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.

 

 1. 5. Рок за подношење пријава кандидата (лично или путем поште) Заводу за јавно здравље Панчево, Пастерова бр. 2, Панчево, уз достављање доказа о испуњавању услова, је 8 дана од објављивања јавног огласа на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, са назнаком „Пријава за јавни оглас“ и навести за које радно место.

 

 1. Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

 

 1. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

    Приложена документа за оглас неће се враћати кандидатима.

 

8. Овај јавни оглас објављује се код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља и на огласној табли и интернет страници Завода за јавно здравље Панчево.